Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

O nás

V tomto charitnom dome sa spájajú dva druhy služby. V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám a ženám, na ktorých je páchané násilie, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo ho nemôžu z vážnych dôvodov užívať. Na určitý čas im poskytujeme bývanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Budúcej mamičke zabezpečujeme pomoc počas tehotenstva i po narodení dieťaťa.

Druhým zariadením a zároveň službou, ktorú v tomto charitnom dome poskytujeme, je nocľaháreň. V nocľahárni poskytujeme dočasné ubytovanie a možnosť prenocovať ženám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii z dôvodu straty bývania. 

O našom zariadení

Keďže väčšina našich prijímateliek si prešla traumatizujúcim obdobím, snažíme sa vytvoriť pokojné a bezpečné prostredie. Po stresujúcom období potrebuje týraná žena a jej deti priestor, kde sa bude cítiť prijatá. 

V začiatkoch, po príchode do zariadenia sú naše sociálne pracovníčky nápomocné pri hľadaní školy alebo škôlky pre deti, hľadaní práce a vytváraní podmienok na prípravu stravy alebo výdaj potravín. V našom zariadení nemáme opatrovateľky, preto naše prijímateľky sú  samostatné pri vykonávaní nevyhnutnej základnej hygieny a starostlivosti o seba a svoje deti. Veľmi nás teší, ak po čase nadobudnú stratené sebavedomie a sme pri tom, ako sa znovu stavajú na vlastné nohy v snahe osamostatniť sa.

Prijímateľom sociálnych služieb v nocľahárni poskytujeme ubytovanie na účel prenocovania, nevyhnutné ošatenie, obuv a sociálne poradenstvo. 

Kapacita

V našom zariadení máme kapacitu pre 20 prijímateľov sociálnej služby, rozmenené na drobné:

Zariadenie núdzového bývania poskytuje maximálnu kapacitu pre 10 osôb a nocľaháreň tak isto 10 osôb, ktoré sú ubytované v dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách. 

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Slúžime pre matky ako istý odrazový mostík, to znamená, že ak naozaj chcú, majú šancu sa u nás zotaviť, nabrať nové sily, získať sebavedomie, naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami a nájsť si aspoň skromné vlastné bývanie.

Veľmi veľa záleží od samotnej matky, od jej snahy a odhodlania zmeniť svoju doterajšiu situáciu. Vzhľadom na rôzne traumatizujúce a negatívne zážitky z detstva, resp. z dospelosti matky veľmi často potrebujú odbornú psychologickú, psychiatrickú, duchovnú pomoc a podporu, ktorú sa im snažíme poskytnúť v čo najväčšej možnej miere. V rámci pracovných zručností sa spolu so sociálnou pracovníčkou podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho a vnútorného areálu zariadenia, pestujú zeleninu a vyrábajú rôzne drobnosti ako napr. sviečky, voňavé mydielka, košíčky, vankúše, náramky a iné. 

Deti chodia do základnej či materskej školy, popoludní a najmä cez prázdniny s nimi chodievame na výlety alebo organizujeme športové súťaže a podujatia. Začiatkom leta 2023 bolo pri našom zariadení postavené nové ihrisko, vďaka čomu majú možnosť tráviť tam svoj voľný čas, rozvíjať hrubú motoriku a zabávať sa. 

Detaily
1. ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  Zariadenie núdzového bývania v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, s kapacitou 10 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb podľa § 29 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania sa:  (a) poskytuje: – ubytovanie na určitý čas – sociálne poradenstvo – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (b) utvárajú podmienky na: – prípravu stravy, alebo výdaj potravín – vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – upratovanie – pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – záujmovú činnosť – na úschovu cenných vecí V našom zariadení od marca 2012 poskytujeme v zmysle Zákona č. 448/2008 aj nocľaháreň pre tých, ktorí sa ocitnú bez prístrešia a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. V nocľahárni je zahrnuté aj sociálne poradenstvo, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a príprava stravy. 2. NOCĽAHÁREŇ Prijímateľom sociálnych služieb v Nocľahárni sa: (a)  poskytuje: – ubytovanie na účel prenocovania – sociálne poradenstvo – nevyhnutné ošatenie a obuv (b) utvárajú podmienky na: – prípravu stravy, alebo výdaj potravín – vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – na úschovu cenných vecí
Zaujímavosti

Prijímateľky sociálnej služby v tomto zariadení si pestujú zeleninu, kvety, kosia trávu a zveľaďujú okolie. Vo voľnom čase vyrábajú voňavé mydielka, v zimnom období vykonávajú rôzne drobné práce šijú vankúšiky či štrikujú.

ZNB v Rabči má vlastnú psychologičku, ktorá s klientkami denno-denne pracuje.

Ďalšie zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

 

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Ľudmila Valková

Adresa: 

ul. Kostolná 850, 029 44 Rabča

Telefón: 

0914 320 520

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 202 00 03

DOKUMENTY

Žiadosť o poskytovanie socíálnej služby
Stiahnúť v pdf

CENNÍK 

NO Stiahnuť v pdf

ZNB Stiahnuť v pdf