Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám a ženám, na ktorých je páchané násilie, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo ho nemôžu z vážnych dôvodov užívať. Budúcej mamičke zabezpečujeme pomoc počas tehotenstva i po narodení dieťaťa.

Riaditeľ: Mgr. Ľudmila Valková
Adresa: ul. Kostolná 850, 029 44 Rabča
Telefón: 0914 320 520
E-mail: ludmila.valkova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 03

Na určitý čas im poskytujeme bývanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Kapacita miest na ubytovanie je 20 a to v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách.

1. ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA 

Zariadenie núdzového bývania v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, s kapacitou 10 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb podľa § 29 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania sa:

 (a) poskytuje:

– ubytovanie na určitý čas

– sociálne poradenstvo

– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

(b) utvárajú podmienky na:

– prípravu stravy, alebo výdaj potravín

– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

– upratovanie

– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

– záujmovú činnosť

– na úschovu cenných vecí

Slúžime pre matky ako istý odrazový mostík, to znamená, že ak naozaj chcú, majú šancu sa u nás zotaviť, nabrať nové sily, získať sebavedomie, naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami a nájsť si aspoň skromné vlastné bývanie.

Veľmi veľa záleží od samotnej matky, od jej snahy a odhodlania zmeniť svoju doterajšiu situáciu. Vzhľadom na rôzne traumatizujúce a negatívne zážitky z detstva, resp. z dospelosti matky veľmi často potrebujú odbornú psychologickú, psychiatrickú, duchovnú pomoc a podporu, ktorú im zabezpečujeme. V rámci pracovnej terapie sa spolu so sociálnou pracovníčkou podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho a vnútorného areálu zariadenia, pestujú rôznu zeleninu a taktiež vyrábajú rôzne výrobky ako napr. sviečky ,voňavé mydielka, košíčky, vankúše, náramky a iné výrobky.

V našom zariadení od marca 2012 poskytujeme v zmysle Zákona č. 448/2008 aj nocľaháreň pre tých, ktorí sa ocitnú bez prístrešia a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. V nocľahárni je zahrnuté aj sociálne poradenstvo, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a príprava stravy.

2. NOCĽAHÁREŇ

Nocľaháreň v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, s kapacitou 10 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb podľa§ 25  ods. 2 písm. a)  a z dôvodu straty bývania, alebo ohrozenia stratou bývania podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom sociálnych služieb v Nocľahárni sa:

(a)  poskytuje:

– ubytovanie na účel prenocovania

– sociálne poradenstvo

– nevyhnutné ošatenie a obuv

(b) utvárajú podmienky na:

– prípravu stravy, alebo výdaj potravín

– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

– na úschovu cenných vecí

Žiadosť o poskytovanie sociálnej službypdf

EON 2022

NO   – Stiahnuť pdf

ZNB – Stiahnuť pdf

EON 2021

NO   – Stiahnuť pdf

ZNB – Stiahnuť pdf

CENNÍK

NO   – Stiahnuť pdf

ZNB – Stiahnuť pdf