Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa

O nás

V tomto charitnom dome sa spájajú tri druhy služby. 

Na tomto linku si môžete prečítať podrobnosti o prvých dvoch službách. 

Treťou je Centrum pre deti a rodiny(v minulosti známe ako Detský domov), ktoré nahrádza deťom prirodzené rodinné prostredie. Špecifikom tohto CDR je cieľová skupina – detičky s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím a ich kombináciou. 

O našom zariadení

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa je jediným neštátnym zariadením s ošetrovateľskou starostlivosťou na celom Slovensku. Staráme sa tu o ťažko zdravotne postihnuté deti s rôznymi diagnózami.Je to zariadenie, ktoré funguje len vďaka dobrým ľudom a podpore charity. Veľká vďaka patrí aj našim opatrovateľkám a sestrám, že v takej náročnej službe (tá detská je o to citlivejšia) vynakladajú veľké úsilie a do svojej práce vkladajú srdce. 

Kapacita

Kapacita je 16 detí, ktoré sú aktuálne umiestnené v dvoch špecializovaných samostatných skupinách.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Našou najväčšou snahou je vytvoriť deťom domáce prostredie. Vďaka darom a sponzorom im môžeme poskytnúť nadštandardné podmienky pre ich fungovanie. Sme zariadenie, ktoré funguje len vďaka dobrým ľudom a podpore charity. Vďaka nim tu môžu tieto deti rásť.

 

 

Vážnosť zdravotného postihnutia spočíva v tom, že vyžaduje komplexný prístup na odstránenie dôsledkov hendikepu a zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa,čo pre nás znamená vynaloženie značných finančných prostriedkov i psychických a fyzických síl. Je dôležité si uvedomiť, že k postihnutému dieťaťu treba pristupovať individuálne, no na druhej strane nepodceňovať jeho intelekt a potenciál.

S deťmi pravidelne rehabilitujeme, v snahe čo najviac spomaliť priebeh ich diagnóz. Počas školského roka navštevujú školopovinné deti našu charitnú školu sv. Maximiliána M. Kolbeho (prelink), kde sa v rámci svojich možností a schopností posúvajú vpred. Okrem toho ich zahŕňame láskou a pozornosťou, chodievame spolu na výlety, varíme, pečieme, staráme sa o kvietky, maľujeme si, oslavujeme všetky možné sviatky, usporadúvame si karnevaly a príležitostne vítame aj návštevy a sponzorov. 

Detaily

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa je podľa § 45 ods.1 zariadenie zriadené na účel vykonávania:

Opatrenia dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia. Centrum vykonáva opatrenia tohto účelu pobytovou formou.

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa vykonáva  pobytové opatrenia súdu, ktoré dočasne nahrádzajú dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia a o nariadení ústavnej starostlivosti. Centrum pre deti a rodiny podľa § 45 ods. 4  vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Cieľovou skupinou v Centre pre deti a rodiny sv. Jozefa sú v súlade s vyhláškou 103/2018 §20 bod 6 písm. Deti sú umiestnené na základe súdneho rozhodnutia vo veku 0 – 18 rokov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou.

Zaujímavosti

Podľa lekárov už viaceré detičky byť na tomto svete byť nemali. Láska a nadštandardná starostlivosť je odpoveďou prečo sa niektoré prognózy nenaplnili.

Do zákulisia tohto domu môžete nahliadnuť napríklad v tomto článku. 

 

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Alexandra Hovancová

Adresa: 

J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 

053/44 28 366 053/41 90 611 +421 903 616 804

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 01

DOKUMENTY

Program CDR
Stiahnúť v pdf

Cenník
Stiahnúť v pdf