Hospic sv. Alžbety

O nás

Sme zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje hospicovú a paliatívnu starostlivosť. 
Nesľubujeme uzdravenie, ale neberieme nádej. 

Hospic poskytuje pacientovi paliatívnu, predovšetkým symptomatickú liečbu a starostlivosť, a súčasne sa snaží uspokojiť i jeho psychické, sociálne a spirituálne potreby.

Čo je cieľom tejto služby?

Cieľom hospicu je poskytnúť kvalitnú a komplexnú starostlivosť o pacientov s nevyliečiteľnými chorobami v poslednej fáze života. Snažíme sa zlepšiť kvalitu života pacientov, ktorí už nevyhľadávajú liečebné možnosti zamerané na vyliečenie.

Kapacita a cena

Kapacita:

Starostlivosť zabezpečujeme 24 pacientom v jednoposteľových  izbách. 

Cena:

Od 1. 7. 2022 sa platba v hospici upravuje na 25,- € / osobodeň.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto zariadení?

Symptomatická liečba – zameriava sa na kontrolu fyzických príznakov a symptómov (bolesť, nevoľnosť, dýchavičnosť…). Snažíme sa minimalizovať utrpenie pacientov a zabezpečiť pokoj a utlmenie bolesti v posledných dňoch života.

 

Podpora pre rodiny – snažíme sa rodinným príslušníkom poskytnúť podporu a zmierniť stres a smútok spojený s nevyliečiteľnou chorobou a blížiacou sa smrťou. Poskytujeme im informácie, poradenstvo, odborné usmernenie a praktickú pomoc pri starostlivosti o pacienta. Snažíme sa minimalizovať bremeno rodín a pomáhať im pri prispôsobovaní sa novým okolnostiam.

Dôstojný koniec života – našim cieľom je, aby pacienti mohli stráviť svoje posledné dni v dôstojnom prostredí, ktoré zohľadňuje ich individuálne potreby a želania.

Pochopenie smrti ako prirodzeného procesu – v rámci duchovnej služby posilňujeme povedomie o tom, že smrť je prirodzenou súčasťou života. Sú zamerané na to, aby pacientom a ich rodinám poskytli podporu a príležitosť vyjadriť svoje pocity, hodnoty a presvedčenia súvisiace s koncom života.

Spolupracujeme s lekármi, ošetrovateľmi, externými fyzioterapeutmi, sociálnymi pracovníkmi, dobrovoľníkmi a duchovnými, aby sme poskytovali komplexnú starostlivosť a zabezpečili komfort a dôstojnosť pacientom v ich posledných chvíľach života.

Pacientovi v hospici garantujeme
  • netrpí neznesiteľnou bolesťou
  • za všetkých okolností sa rešpektuje jeho ľudská dôstojnosť
  • ctí sa jeho autonómia
  • rešpektuje sa jeho individuálne právo i právo blízkych osôb
  • v posledných chvíľach života nezostáva osamotený
Zaujímavosti

Hospic sv. Alžbety je jediným zdravotníckym zariadením Spišskej katolíckej charity.

Spolupracujeme s externými fyzioterapeutmi, samozrejmosťou zariadenia je stále duchovná a sviatostná služba.

Rozvíjame spoluprácu s okolitými hospicmi na Slovensku aj v zahraničí – Česko, Poľsko, Litva a Lotyšsko.

Kontakt

Riaditeľ: 

 ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD.

Adresa: 

Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica

Telefón: 

+421 903 965 268

E-mail: 

bohumir.zivcak@caritas.sk 

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 10 88

Primár

MUDr. Barbora Halavin Brezovská 

052/47 80 903
barbora.halavinbrezovska@caritas.sk

Lekár

MUDr. Adam Vojtek

052/47 80 903
adam.vojtek@caritas.sk

Lekár

MUDr. Viktor Gurčík

052/47 80 903
 viktor.gurcik@caritas.sk

Hlavná sestra

Ružena Ondirková

052/47 80 902, 0903 982 647
ruzena.ondirkova@caritas.sk

Ekonómka

Bc. Viera Cochová

052 / 47 80 901
viera.cochova@caritas.sk

Informácie a žiadosti k príjmu pacientov do lôžkového hospicu:
Peter Dziak, asistent

Adresa: 

Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica

Telefón: 

+421 911 011 355

E-mail: 

hospic.lubica@caritas.sk 

DOKUMENTY

Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Stiahnúť v pdf

DOKUMENTY

Žiadosť o prijatie pacienta do Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici
Stiahnúť v pdf