Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry

O nás

V charitnom dome poskytujeme dva druhy služby. Prvou je nocľaháreň (preklik) a druhou Centrum pre deti a rodiny (CDR), v minulosti známe ako Detský domov. CDR nahrádza deťom prirodzené rodinné prostredie. 

O našom zariadení

 Poskytujeme domov dievčatám a chlapcom od 0 do 25 rokov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vyrastať so svojimi biologickými príbuznými.

Kapacita

Kapacita je 10 detí.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Staráme sa o deti, ktoré boli zanedbávané, zneužívané, osirelé alebo sa nachádzajú v iných náročných životných situáciách.
Našou najväčšou snahou je vytvoriť deťom bezpečné dôstojné a zdravé prostredie, ktoré sa čo najviac podobá domácemu prostrediu. Deťom a mladým dospelým poskytujeme všestrannú starostlivosť a usilujeme sa vytvárať podmienky ich pre optimálny vývin.
Pre tieto deti a mladých dospelých vytvárame bezpečný priestor na bývanie, poskytujeme im stravu, hygienické potreby a oblečenie. 

Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie, spolupracujeme s oddeleniami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, so školami, s detskými i špecializovanými lekármi, s odbornými poradňami, psychoterapeutkou a ďalšími odborníkmi. Ak je to možné, spolupracujeme i s biologickými rodinami a blízkymi osobami detí. Deťom a mladým dospelým poskytujeme aj psycho-sociálnu podporu, aby sme im pomohli zvládať ich emócie, traumy a ťažké situácie, s ktorými sa vo svojich životoch stretávajú. Súčasťou tímu nášho CDR je psychologička, sociálna pracovníčka, sociálna pedagogička i kvalifikovaní vychovávatelia.
Staršie deti pripravujeme na samostatný život, pomáhame im pri nadobúdaní zručnostiam a vedomosti, ktoré im uľahčia prechod do dospelosti a pomôžu im zvládnuť každodenný život.

Detaily

Pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“) podľa § 55 ods. 1. Centrum môže vytvoriť podmienky na ďalšie predĺženie pobytu mladého dospelého po 25. roku veku v trvaní maximálne 24 mesiacov za podmienky, že sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie formou štúdia.

Ak je to vhodné a účelné môže Centrum prijať dieťa aj na základe dohody na dobrovoľný pobyt podľa § 47

Centrum poskytuje odbornú činnosť podľa programu centra, ktorý je zverejnený v spodnej časti tejto webstránky. 

Zaujímavosti

Vo výchovnej činnosti vychádzame zo základných princípov kresťanskej morálky, napomáhame deťom v procese formovania ich životných hodnôt a postojov, pomáhame im na ceste hľadania ich vlastnej životnej hodnotovej orientácie. V oblasti náboženskej výchovy rešpektujeme slobodu vierovyznania a dôsledne sa pridŕžame Programu centra DCH SK CDR schváleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Monika Haščičová

Adresa: 

Borbisova 385/5
031 01
Liptovský Mikuláš

Telefón: 

0902 327 955 (riaditeľka)
044/56 21 932

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 202 00 01

Výročná správa 2022

Stiahnuť v pdf

Výročná správa 2021

Stiahnuť v pdf

Výročná správa 2020

Stiahnuť v pdf

Výročná správa 2019

Stiahnuť v pdf

Výročná správa 2018 

Stiahnuť v pdf