Komunitné centrum Jána Krstiteľa

O nás

Priestory Komunitného centra Jána Krstiteľa predstavujú bezpečný priestor pre jednotlivcov, rodiny s deťmi a celú komunitu.

V rámci Spišskej katolíckej charity by sme chceli nadviazať spoluprácu Farskou charitou a dobrovoľníkmi v danej lokalite.

Komunitné centrum upravuje § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Pre koho je komunitné centrum určené

Priestory sú určené pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale aj túžia po zdieľaní svojich problémov a očakávajú odbornú pomoc na komunitnej úrovni.

Komunitné centrum poskytuje priestor pre voľnočasové aktivity, vzdelávanie detí, preventívne programy napr. formou kurzov zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Taktiež bude poskytované bezplatné základné sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, bývania, sprevádzanie, zabezpečovanie potravinovej a materiálnej pomoci.

Akú starostlivosť poskytujete?

Poskytujeme komplexné sociálne služby jednotlivcovi, rodine a komunite (ambulantná a terénna sociálna práca v rámci poskytovaných služieb KCJK)

Podporujeme záujmovú činnosť a zmysluplné trávenie voľného času (voľnočasové aktivity)

Realizujeme programy a podporné stretnutia, workshopy, školenia

Pracujeme na eliminácii sociálno – patologických javov (preventívne aktivity KCJK)

Poskytujeme sociálne poradenské služby (bezplatné sociálne poradenstvo)

Poskytujeme a podporujeme vzdelávacie aktivity a voľnočasové aktivity (klub detí)

Podporujeme osobný rozvoj a budovanie vnútornej motivácie v duchu Spišskej katolíckej charity a kresťanských hodnôt

Terénnu sociálnu službu budeme poskytovať v jednotlivých lokalitách obce Sedliacka Dubová a v teréne okresu Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Terénnou sociálnou prácou poskytneme klientom v nepriaznivej životnej situácii dostupnosť sociálnych služieb Komunitného centra Jána Krstiteľa.

Kontakty

Sedliacka Dubová

Adresa: Sedliacka Dubová 31 (prízemie Materskej školy)

Odborný manažér KC:

PhDr. Andrea Šinálová

Telefón: 

0909 250 930

Komunitný pracovník:

Mgr. Štefan Záhora

Telefón: 

0909 250 506

Pracovník KC:

Ema Šinálová

Telefón: 

 

EON 2023 – Stiahnuť pdf