Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

O vzniku školy

Úmysel zriadiť vo Svite cirkevnú materskú školu sa datuje zhruba do roku 2012, kedy sa Katolícke biblické dielo na Slovensku presťahovalo do Ružomberka a uvoľnené priestory sa stali ideálnym miestom pre realizáciu tejto myšlienky.

Prvé kroky plánovania sa stali konkrétnymi v spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svit so Spišskou katolíckou charitou v roku Božieho milosrdenstva 2015.

Farnosť Svit dala objekt bývalého KBD Spišskej katolíckej charite do dlhodobého nájmu.

Zriaďovateľ MŠ sv. Gianny je Spišská katolícka charita, ktorá získala na rekonštrukciu objektu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pre koho je škola určená?

Škola je určená pre deti predškolského veku, pričom jej cieľom je vychovávať z detí dobrých, charakterných, vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí.

Vzdelávanie je zamerané na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Špecifikácie školy

Predprimárne vzdelávanie v MŠ je zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré nesú zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.

Edukácia sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu „Nech slnko svieti …“, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR.

V každej z dvoch tried MŠ sa realizuje jedenkrát týždenne ako cielená vzdelávacia aktivita rímskokatolícke náboženstvo.

Zaujímavosti

Patrónka škôlky je sv. Gianna Berettová Mollová, ktorá ako milujúca matka uprednostnila život svojho dieťaťa za cenu obety vlastného života. Jej životný príbeh je inšpiráciou a modelom pre vzdelávacie a výchovné aktivity v škôlke.

Cieľom škôlky je, aby detské srdcia boli hodné Božej slávy a aby dielo na zemi neskončilo, ale vďaka Božej láske prešlo do večnosti.

Výber patrónky MŠ, sv. Gianny Berettovej Mollovej, je dôležitou súčasťou identity škôlky, ktorá nesie jej meno v názve.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Monika Pirožeková

Adresa: 

Nábrežie Jána Pavla II 697/4
059 21
Svit

Telefón: 

+421 901 721 025
+421901 721 027