Aktuality

Čo máme nové?

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

pridal: SpKCH | dátum: 19. novembra 2018 | kategória: Pedagogické

             “Tak a môžme začať. Pôda MŠ sv. Gianny je zavlažená a veríme, že vypestujeme detské srdcia hodné Božej slávy a naše dielo na zemi neskončí, lež vďaka Božej Láske prejde do Večnosti.”

Patrónka našej škôlky sv. Gianna Berettova Mollova

Zriaďovateľ MŠ sv. Gianny je Spišská katolícka charita, ktorá získala na rekonštrukciu objektu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Predprimárne vzdelávanie v MŠ bude zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré budú zodpovedať za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole, a bude sa uskutočňovať podľa školského vzdelávacieho programu „Nech slnko svieti …“, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR.

Našim cieľom je spolu s rodičmi vychovávať z detí dobrých, charakterných, vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí, dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z podmienok, úloh a poslania katolíckej školy. Preto v každej z dvoch tried MŠ sa bude realizovať v rozsahu jedenkrát týždenne ako cielená vzdelávacia aktivita aj rímskokatolícke náboženstvo.

Kontakt:
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II, 697/4,059 21 Svit
Telefón: +421 901 721 025
Email:
msgiannasvit@caritas.sk

https://msgiannasvit.edupage.org