Aktuality

Čo máme nové?

O charite

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: O charite

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej charity v Spišskej diecéze, ktorá bola od roku 1927 jedným z členov Ústrednej Karity na Slovensku (ÚKS). Predsedom ÚKS bol z poverenia biskupov Slovenska spišský biskup Ján Vojtaššák. Odbočiek ÚKS bolo v Spišskej diecéze 68 a ich počet narastal až na vyše 100 v päťdesiatych rokoch.

Hneď po roku 1945 začal útok na charitu z viacerých strán a nástupom komunistov k moci bola postupne likvidovaná. Oficiálne nebola počas 40 rokov zrušená, bola pod dohľadom komunistického režimu, mnohé zariadenia a služby boli zrušené, majetok zoštátnený. V roku 1990 došlo k jej vzkrieseniu k novému životu.

V roku 1991 bola obnovená činnosť charity pod názvom Slovenská katolícka charita.. V roku 1995 KBS rozhodla o vzniku diecéznych charít a delimitácii majetku a služieb na jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity. Od 1.1.1996 teda vznikla Spišská katolícka charita ako samostatný právny subjekt. Zriadil ju spišský diecézny biskup František Tondra. V roku 2002 sa biskup Štefan Sečka stal prezidentom Slovenskej katolíckej charity a po jeho ustanovení za diecézneho biskupa aj prezidentom Spišskej katolíckej charity.

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. bol prezidentom do roku 2020. Po jeho smrti (28.10.2020) bol za prezidenta Slovenskej katolíckej charity na obdobie piatich rokov dňa 17. decembra 2020 menovaný biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

Dňa 29. októbra 2020 bol členmi Kolégia konzultorov Spišskej diecézy zvolený za diecézneho administrátora sede vacante po smrti spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. Úlohou diecézneho administrátora bolo dočasne spravovať diecézu až do momentu inaugurácie nového spišského diecézneho biskupa.

Za 15. spišského diecézneho biskupa bol 8.septembra 2023 menovaný pápežom Františkom Mons. prof. František Trstenský. Biskupskú vysviacku prijal 21. októbra 2023 z rúk košického arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera. 
Mons. Ján Kuboš ostáva pomocným biskupom spišskej diecézy.

ŠTRUKTÚRA SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY
Spišská katolícka charita pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy. Spišskú katolícku charitu na základe jej poslania neoddeliteľne tvoria jej organizačné útvary najmä: Oblastné charity (Oravská, Liptovská, Podtatranská, Dolnospišská, Hornospišská), ktoré koordinujú a riadia činnosť farských charít vo svojej oblasti.
ZÁKLADNÁ MISIA (POSLANIE)

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia:

 

 • zdravotnícke služby – primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivostí, mobilných hospicov a paliatívnej (hospicovej) starostlivosti
 • riešenie problematiky sociálnych nerovností a marginalizovaných skupín
 • sociálnu inklúziu a sociálnu pomoc (sociálne služby, prevenciu a sociálne poradenstvo)
 • pedagogické služby, výchovno-vzdelávacie služby a aktivity
 • miernenie a riešenie problémov chudoby – materiálnej a duchovnej
  činnosť v stavebných a inžinierskych prácach, chránené dielne, tvorivé dielne, chránené pracoviská a iné agentúry na podporu a rozvoj zamestnanosti a uchovania pracovných návykov
 • poradenstvo v oblasti práva, psychológie, bioetiky, morálky a iných príbuzných vied
 • organizovanie zbierok a darcovstva
 • aktivity v oblastí azylovej politiky, ústretovosť pri riešení problémov migrantov a utečencov
 • šírenie náboženskej a krásnej literatúry, hudby, umenia, devocionálií a paramentov
 • službu solidarity v akútnej núdzi
 • hospodárske aktivity súvisiace so všetkými službami a pomocou Spišskej katolíckej charity
 
 
STANOVY SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY

Stanovy Spišskej Katolíckej Charity (formát .pdf)

ZRIAĎOVATEĽ

 

Biskupstvo Spišské Podhradie
od 21.10.1995 Mons. ThDr. F. Tondra

VEDENIE
Frantisek Trstensky

Mons. František Trstenský
Prezident

5

Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ

4

Vladislav Saniga
Duchovný správca

8

Lenka Gurská
Generálna sekretárka

Mirka

Miroslava Burčíková
Riaditeľka úradu ekonomiky

10

Monika Turacová
Hlavná diecézna sestra

2

Martin Janíček
Personálny riaditeľ

3

Mária Hrušovská Petríková
Riaditeľka vzdelávania

7

Ľubomír Bagár
Riaditeľ sociálnych služieb

8

Lenka Gurská
Koordinátorka opatrovateľskej služby a denných stacionárov

SEKRETARIÁT
11

Jozefína Mihaliaková
Kancelárka

13

Mária Filipová
Referent personálií

12

Mária Solárová
Mzdový ekonóm