Aktuality

Čo máme nové?

O charite

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: O charite

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej charity v Spišskej diecéze, ktorá bola od roku 1927 jedným z členov Ústrednej Karity na Slovensku (ÚKS). Predsedom ÚKS bol z poverenia biskupov Slovenska spišský biskup Ján Vojtaššák. Odbočiek ÚKS bolo v Spišskej diecéze 68 a ich počet narastal až na vyše 100 v päťdesiatych rokoch.

Hneď po roku 1945 začal útok na charitu z viacerých strán a nástupom komunistov k moci bola postupne likvidovaná. Oficiálne nebola počas 40 rokov zrušená, bola pod dohľadom komunistického režimu, mnohé zariadenia a služby boli zrušené, majetok zoštátnený. V roku 1990 došlo k jej vzkrieseniu k novému životu.

V roku 1991 bola obnovená činnosť charity pod názvom Slovenská katolícka charita.. V roku 1995 KBS rozhodla o vzniku diecéznych charít a delimitácii majetku a služieb na jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity. Od 1.1.1996 teda vznikla Spišská katolícka charita ako samostatný právny subjekt. Zriadil ju spišský diecézny biskup František Tondra. V roku 2002 sa biskup Štefan Sečka stal prezidentom Slovenskej katolíckej charity a po jeho ustanovení za diecézneho biskupa aj prezidentom Spišskej katolíckej charity.

ŠTRUKTÚRA SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY
Spišská katolícka charita pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy. Spišskú katolícku charitu na základe jej poslania neoddeliteľne tvoria jej organizačné útvary najmä: Oblastné charity (Oravská, Liptovská, Podtatranská, Dolnospišská, Hornospišská), ktoré koordinujú a riadia činnosť farských charít vo svojej oblasti.
ZÁKLADNÁ MISIA (POSLANIE)

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia:

 

 • zdravotnícke služby – primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivostí, mobilných hospicov a paliatívnej (hospicovej) starostlivosti
 • riešenie problematiky sociálnych nerovností a marginalizovaných skupín
 • sociálnu inklúziu a sociálnu pomoc (sociálne služby, prevenciu a sociálne poradenstvo)
 • pedagogické služby, výchovno-vzdelávacie služby a aktivity
 • miernenie a riešenie problémov chudoby – materiálnej a duchovnej
  činnosť v stavebných a inžinierskych prácach, chránené dielne, tvorivé dielne, chránené pracoviská a iné agentúry na podporu a rozvoj zamestnanosti a uchovania pracovných návykov
 • poradenstvo v oblasti práva, psychológie, bioetiky, morálky a iných príbuzných vied
 • organizovanie zbierok a darcovstva
 • aktivity v oblastí azylovej politiky, ústretovosť pri riešení problémov migrantov a utečencov
 • šírenie náboženskej a krásnej literatúry, hudby, umenia, devocionálií a paramentov
 • službu solidarity v akútnej núdzi
 • hospodárske aktivity súvisiace so všetkými službami a pomocou Spišskej katolíckej charity
 
 
STANOVY SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY

Stanovy Spišskej Katolíckej Charity (formát .pdf)

ZRIAĎOVATEĽ

 

Biskupstvo Spišské Podhradie
od 1.1.1995 Mons. ThDr. F. Tondra

 

VEDENIE
kubos_jan 2

Mons. Ján Kuboš
Prezident

5

Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ

4

Vladislav Saniga
Duchovný správca

8

Lenka Gurská
Generálna sekretárka

Mirka

Miroslava Burčíková
Riaditeľka úradu ekonomiky

10

Monika Turacová
Hlavná diecézna sestra

2

Martin Janíček
Personálny riaditeľ

3

Mária Hrušovská Petríková
Riaditeľka vzdelávania

7

Ľubomír Bagár
Riaditeľ sociálnych služieb

8

Lenka Gurská
Koordinátorka opatrovateľskej služby a denných stacionárov

SEKRETARIÁT
11

Jozefína Mihaliaková
Kancelárka

13

Mária Filipová
Referent personálií

12

Mária Solárová
Mzdový ekonóm