MAS Orava

Zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb na území Oravy

Spišská katolícka charita sa zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q570-512-002, ktorá bola vyhlásená občianskym združením MAS Orava.
 
Cieľom projektu je zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre terénne a ambulantné služby, v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej katolíckej charity na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín.