Kurz opatrovania

O kurze

Na základe získanej akreditácie MPSVaR ponúkame záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu 150,- €.

Ide o 230 hodinový kurz opatrovania podľa § 85 a §86 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Kurz prebieha kombinovanou formou výuky:

  • dištančná forma v teoretickej časti
  • a prezenčná forma v praktickej časti
Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť a/alebo  zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

Koľko ma to bude stáť?

Ponúkame vám Kurz opatrovania za bezkonkurenčnú cenu na trhu: 150 €/účastník.

Kurz je akreditovaný MPSVaR SR.

Kurz je možné absolvovať cez RE-PAS.

Prečo absolvovať kurz u nás?

Najlacnejšia cenová ponuka na trhu.

Samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova.

Kurz akreditovaný MPSVaR SR.

Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov

Detaily

Kurz akreditovaný MPSVaR SR, číslo spisu: 15369/2016-M_OSS; číslo záznamu: 50454/2016
PDF

Predĺženie akreditácie: 

Číslo spisu: 18501/2017-M_OSS  Číslo záznamu: 54597/2017
PDF 1 stranaPDF 2 strana

Číslo spisu: 18595/2018-M_OAK Číslo záznamu: 61440/2018
PDF

Číslo spisu: 26280/2021-M_OAK Číslo záznamu: 76854/2021
PDF

Obsah vzdelávacieho programu
Stručný popis vzdelávacieho programu:

Kurz opatrovania pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. 

Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Profil absolventa

Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy, ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe.

Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce.

Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka.

Absolvent je oboznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje.

ZMENA HARMONOGRAMU KURZOV OPATROVANIA

S účinnosťou od 08.04.2024 je spustený národný projekt ÚPSVaR  “ZRUČNOSTI NA TRHU PRÁCE”,

prostredníctvom ktorého je možné získať preplatenie nášho Kurzu opatrovania. 

Z tohto dôvodu nastáva zmena v našom harmonograme.

Harmonogram kurzov 2024

Začiatok Kurzu opatrovania

17.05.2024

11.08.2024

16.10.2024

Skúška Kurzu opatrovania

27.06.2024

26.09.2024

28.11.2024

Odovzdať ŽIADOSŤ
na ÚPSVaR (účastník KO)

17.04.2024

11.07.2024

16.09.2024

Harmonogram je možné priebežne upravovať podľa potreby a záujmu.

Kontakt

Koordinátor kurzu: 

Mgr. Jana Benická

Telefón: 

0904 996 982