Aktuality

Čo máme nové?

Kurz opatrovania

pridal: SpKCH | dátum: 13. decembra 2019 | kategória: Služby

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v pohodlí Vášho domova. Caritas Spiš,s. r. o. na základe získanej akreditácie MPSVaR ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu 150,- €.

Názov vzdelávacieho programu:
Kurz opatrovania – 230 hodinový
– kombinovaná forma –  dištančná forma v teoretickej časti a prezenčná forma v praktickej časti v rozsahu 230 hodín podľa § 85 a 86 zákona o sociálnych službách.

Kurz akreditovaný MPSVaR SR, číslo spisu: 15369/2016-M_OSS; číslo záznamu: 50454/2016 – PDF
Predĺženie akreditácie: 
Číslo spisu: 18501/2017-M_OSS  Číslo záznamu: 54597/2017PDF 1 strana, PDF 2 strana
Číslo spisu: 18595/2018-M_OAK Číslo záznamu: 61440/2018 – PDF
Číslo spisu: 26280/2021-M_OAK Číslo záznamu: 76854/2021 – PDF

Prečo absolvovať kurz u nás?

Obsah vzdelávacieho programu

Stručný popis vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program „Kurz opatrovania – kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy, ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje.
Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov

Harmonogram kurzov 2024

Začiatok Kurzu opatrovania

11.01.2024

13.03.2024

17.05.2024

11.08.2024

16.10.2024

Skúška Kurzu opatrovania

21.02.2024

25.04.2024

27.06.2024

26.09.2024

28.11.2024

Hlásenie RE-PAS pre administrátora

17.2.2024

21.4.2024

21.7.2024

20.9.2024

Harmonogram je možné priebežne upravovať podľa potreby a záujmu.

Kontakt

Mgr. Jana Benická – koordinátorka kurzu
jana.benicka@caritas.sk
0904 996 982