Aktuality

Čo máme nové?

Projekt – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

pridal: SpKCH | dátum: 12. februára 2018 | kategória: Aktuálne správy

Prijímateľ: Spišská Katolícka Charita

Názov projektu: Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho


 
Informácia o projekte

Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je zameraný na zriadenie MŠ s kapacitou 19 miest. Projekt nadväzuje na skúsenosti zriaďovateľa so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.

Ciele projektu:
 • zriadením materskej školy prispieť k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí predškolského veku,
 • znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ,
 • vo významnej miere prispieť k zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, najmä rodičov detí so zdravotným znevýhodnením,
 • osadením herných prvkov prispieť k fyzickej zdatnosti detí,
 • vytvoriť dobré materiálno technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

 

Informácia o merateľných ukazovateľoch:
 • vytvorí sa nových 19 miest pre predprimárne vzdelávanie v modernej     plne bezbariérovej budove,
 • revitalizuje sa vonkajší areál osadením herných prvkov,
 • bude zrenovovaných 154 m2 budovy,
 • predpokladá sa zníženie ročnej spotreby primárnej energie o 27 655 kWh za rok,
 • predpokladá sa zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 5,63 t.

 

Hlavnými aktivitami projektu sú:
 • rekonštrukcia časti budovy pre účely zriadenia materskej školy
 • vytvorenie detského ihriska MŠ MMK
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ MMK
 • zníženie energetickej náročnosti budovy

Dátum začatia projektu:  december 2017

Dátum ukončenia projektu: február 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu: 127 300,00 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ: 95%

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves