Aktuality

Čo máme nové?

Projekt – Prístavba a rekonštrukcia objektu – Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

pridal: SpKCH | dátum: 21. januára 2019 | kategória: Aktuálne správy

Prijímateľ: 

Spišská Katolícka Charita

Názov projektu:

Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej

Informácia o projekte

Realizáciou projektu bude zriadená nová materská škola a s kapacitou 40 miest. Miestom realizácie projektu je budova nachádzajúca sa na Nábreží Jána Pavla II, č. 697/4 vo Svite. Predmetom projektu sú stavebno – technické úpravy tejto budovy a jej adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 9 mesiacov.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 • stavebné úpravy existujúceho objektu za účelom zriadenia materskej školy,
 • stavebno-technické úpravy areálu a zriadenie detského ihriska,
 • materiálno-technické vybavenie materskej školy,
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy .

Ciele projektu:

 • sprístupnenie kvalitného predprimárneho vzdelávania,
 • vytvorenie predpokladov na športové vyžitie detí,
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 • zabezpečenie energetickej efektívnosti objektu,
 • vytvorenie podmienok na prehlbovanie inklúzie vo vzdelávacom procese.

Informácia o merateľných ukazovateľoch:

 • vytvorí sa nových 40 miest pre predprimárne vzdelávanie v modernej plne bezbariérovej budove,
 • revitalizuje sa vonkajší areál osadením herných prvkov,
 • bude zrenovovaných 425,476 m2 budovy,
 • predpokladá sa zníženie ročnej spotreby primárnej energie o 45 170,94 kWh za rok,
 • predpokladá sa zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 2,91 t.

Dátum začatia projektu:

december 2017

Dátum ukončenia projektu:

február 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:

267 954,40 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:

95 %

Miesto realizácie projektu:

Nábrežie Jána Pavla II, č. 697/4, Svit