Aktuality

Čo máme nové?

Projekt – Prístavba a rekonštrukcia objektu – Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

pridal: SpKCH | dátum: 12. februára 2018 | kategória: Aktuálne správy

Prijímateľ: Spišská Katolícka Charita

Názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej

Informácia o projekte:

Realizáciou projektu bude zriadená nová materská škola a s kapacitou 40 miest. Miestom realizácie projektu je budova nachádzajúca sa na Nábreží Jána Pavla II, č. 697/4 vo Svite. Predmetom projektu sú stavebno – technické úpravy tejto budovy a jej adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 9 mesiacov.


 
Hlavnými aktivitami projektu sú:
 • stavebné úpravy existujúceho objektu za účelom zriadenia materskej školy,
 • stavebno-technické úpravy areálu a zriadenie detského ihriska,
 • materiálno-technické vybavenie materskej školy,
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy.

 

Ciele projektu:
 • sprístupnenie kvalitného predprimárneho vzdelávania,
 • vytvorenie predpokladov na športové vyžitie detí,
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 • zabezpečenie energetickej efektívnosti objektu,
 • vytvorenie podmienok na prehlbovanie inklúzie vo vzdelávacom procese.

 

Informácia o merateľných ukazovateľoch:
 • vytvorí sa nových 40 miest pre predprimárne vzdelávanie v modernej plne bezbariérovej budove,
 • revitalizuje sa vonkajší areál osadením herných prvkov,
 • bude zrenovovaných 425,476 m2 budovy,
 • predpokladá sa zníženie ročnej spotreby primárnej energie o 45 170,94 kWh za rok,
 • predpokladá sa zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 2,91 t.

Dátum začatia projektu: december 2017

Dátum ukončenia projektu: február 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu: 267 954,40 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:  95%

Miesto realizácie projektu: Nábrežie Jána Pavla II, č. 697/4, Svit