Aktuality

Čo máme nové?

DS Dom Charitas sv. Kataríny Labouré

pridal: SpKCH | dátum: 20. septembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Dom Charitas sv. Kataríny Labouré


Naše mesto má pomerne krátky čas nový denný stacionár. Ako hovorí riaditeľka Stacionára sv. Kataríny Labouré v Spišskej Novej Vsi Mgr. Vladislava Polomová „starší občania sú nositeľmi skúseností a tradícií. Sú tvorcami našej histórie i súčasnosti, duchovných hodnôt. Predstavujú prínos pre celú spoločnosť. Spoločnosť by sa v čase jesene ich života mala postarať o ich aktívne starnutie, o ich realizáciu primeranú ich fyzickému a duševnému zdraviu. Pretože tak ako mladší ľudia, aj seniori by svoj voľný čas mali tráviť aktívne a realizovať sa podľa svojich potrieb, túžob a schopností.

Primeranú realizáciu, ale aj ochranu, bezpečnosť a starostlivosť ľudom seniorského veku poskytujú denné stacionáre. Jedným z nich je aj náš denný stacionár sv. Kataríny Labouré. Pracovníci stacionára sa snažia svojimi aktivitami prispievať k zvyšovaniu kvality života seniorov, brániť vzniku spoločenskej izolácie seniorov z dôvodu ich veku.

V našom zariadení využívame veľkú škálu sociálnych terapií – muzikoterapiu, biblioterapiu, aromaterapiu, atď. rôznymi vedomostnými cvičeniami precvičujeme pamäť, hráme spoločenské hry, čítame knihy, počúvame hudbu, precvičujeme motoriku, zaoberáme sa ručnými prácami…“ Z rozhovoru s ňou sa však dozvieme, že ich klientmi nie sú len naši starkí… Stacionár je akoby prechodným domovom aj pre mladých.

Denný stacionár sv. Kataríny sa venuje:

  • pedagogickým a podporným činnostiam (Spojenú školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho navštevujú deti s viacnásobným postihnutím, v predajniach Charitas nájdeme výrobky ľudí z chránených dielní…),
  • zdravotníckym službám (v rámci Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti pomáhajú pracovníci priamo doma – pre klientov v známom prostredí, v Hospici sv. Alžbety v Ľubici je poskytovaná paliatívna starostlivosť, okrem toho fungujú aj mobilné hospice – starostlivosť priamo doma, v Poprade nájdeme Diecéznu lekáreň sv. Lukáša),
  • sociálnym službám (Domy Charitas, charitatívne služby v rodinách, denné stacionáre).

ÁNO,  AJ NAŠE MESTO MÁ PRÍJEMNÉ MIESTO, KDE MÔŽU KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 7.00 DO 15.30 PESTRO A V DOBREJ STAROSTLIVOSTI STRÁVIŤ SENIORI, ALE AJ HANDICAPOVANÍ MLADÍ ĽUDIA. JE TO DENNÝ STACIONÁR – DOM CHARITAS SV. KATARÍNY LABOURÉ NA SLOVENSKEJ ULICI.

Vznik


Vznikol ako organizačná súčasť Spišskej katolíckej charity v októbri 2017 a reálne svoje služby poskytuje od 01. 01. 2018. 55 klientov – seniorov aj mladých ľudí so  zníženou pracovnou  schopnosťou, mentálne či telesne oslabených – má možnosť stráviť deň v spoločnosti príjemných ľudí, milých opatrovateľov s individuálnym prístupom ku každému z nich. Stacionár poskytuje klientom komplexnú starostlivosť. Veková hranica je od 18 rokov. Niektorí klienti tu prichádzajú po ukončení Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na sídlisku Tarča, iných sem privezú príbuzní z blízkeho okolia mesta, napríklad z Levoče či Spišského Štvrtku. Najstarší klient má 74 rokov.

Prečo práve Katarína Labouré?


Táto svätica pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzku. Narodila sa v roku 1806 v roľníckej rodine, jej pôvodné krstné meno bolo Zoe.  Ako deväť ročná stratila mamu, vtedy osobitne primkla k Panne Márii ako k svojej nebeskej mame. Dvanásťročnej jej otec zveril vedenie domácnosti a dospievajúca dievčina príkladne plnila úlohu gazdinej.  Chcela sa stať rehoľníčkou, odmietala všetky ponuky na sobáš. Pri voľbe rehoľnej spoločnosti jej pomohol živý sen – sv. Vincent de Paul ju povzbudil k vstúpeniu do spoločenstva Dcér kresťanskej lásky (vincentky). Zoe vstúpila do noviciátu vincentiek 21. Apríla 1830 a prijala rehoľné meno Katarína. V tom čase sa mohla zúčastniť na slávnostnom prenesení ostatkov sv. Vincetna de Paul z chrámu Notre Dame do kaplnky lazaristov – ich zakladateľom bol práve sv. Vincent. Postupne sa u nej začali prejavovať mimoriadne omilostenia v podobe videní – tri dni sa jej zjavovalo srdce sv. Vincenta. Neskôr mala videnia Pána Ježiša v Eucharistii a Krista Kráľa. Okrem toho zažila aspoň päť zjavení Panny Márie. Raz sa jej Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej vyhotovili tzv. Zázračnú medailu P. Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za náš, ktorí sa k tebe utiekame!“

Sestra Katarína Labouré sa s mimoriadnymi omilosteniami nezdôverila nikomu, iba svojmu spovedníkovi a po jeho smrti svojej predstavenej. Počas noviciátu na nej nik nezbadal nič mimoriadne. Bola síce nevšedne nábožná, ale pritom jednoduchá a pokojná. Napokon ju poslali do Chudobinca sv. Antona na parížskom predmestí sv. Antona, kde strávila 45 rokov rehoľného života. Konala najnižšie práce okolo starkých, v kuchyni, na gazdovskom dvore aj na vrátnici. Cítila sa nástrojom v Božích rukách a z Božej vôle jednoduchým poslom Panny Márie.

Sestra Katarína Labouré zomrela 31. Decembra 1876.Pápež Pius XI. ju v máji 1933 vyhlásil za blahoslavenú a Pius XII. V júli 1947 za svätú. Pri exhumácii pred jej blahorečením našli telo Kataríny neporušené. Uložili ho pod oltárom v kaplnke, kde sa jej zjavovala Panna Mária.

Príkladný a skromný život sv. Kataríny Labouré a starostlivosť o ľudí, ktorí jej boli zverení, inšpiruje aj pracovníkov tohto stacionára.

časopisu Farská rodina – PhDr. Lucia Smolejová

(spracované podľa materiálov SpKCH, Mgr. Vladislavy Polomovej, www.zivotopisysvatych.sk)