Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Jána Almužníka

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Špecializované zariadenie je umiestnené v tichom prostredí obce Nová Ľubovňa. Pokojné okolie, blízkosť lesa a potoka Jakubianka vytvára priestor na oddych a príjemné trávenie času.

Riaditeľ: Ing. Mgr. Ján Regeci
Adresa: Nová Ľubovňa 775, 065 01 Nová Ľubovňa
Telefón: 052/20 10 119, 0911 613 019
E-mail: jan.regeci@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 12

Samotná stavba a jej architektonické riešenie vytvára dojem rodinného zariadenia. K tomu prispieva aj max. kapacita 27 prijímateľov sociálnych služieb. Dom Charitas sv. Jána Almužníka je zároveň najnovším zariadením Spišskej Katolíckej Charity. Stavba bola ukončená v júli 2017 a zariadenie zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb 01.01.2017. 

Špecializované zariadenie  v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni, s kapacitou 27 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe,ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisova má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Sociálnu službu poskytujeme:

Prijímateľom sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre plnoleté fyzické osoby sa

 (a) poskytujú

odborné činnosti:

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe

– sociálne poradenstvo

– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

– osobné vybavenie

(b) zabezpečuje

– ošetrovateľská starostlivosť

– rozvoj pracovných zručnosti

– záujmovú činnosť

(c) utvárajú podmienky na

– vzdelávanie

– úschovu cenných vecí

Pri výstavbe a zariadení boli použité moderné a účelné materiály a technológie. Môžeme sa pochváliť moderným rozhlasovým a kamerovým systémom, veľkorysým spoločenským priestorom poprepájaným s jedno a dvojposteľovými izbami s kúpeľňou.

Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím, fyzické osoby s poruchami správania.

Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, motoriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, náboženstva, so skupinami s maximálnym počtom päť detí pracujeme individuálnou formou a metodikou prispôsobenou ich mentálnym a fyzickým schopnostiam, Spolupracujeme so Spojenou školou internátnou v Starej Ľubovni, ktorú klienti navštevujú, so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a odbornými lekármi s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby.

EON 2022

ŠZ – Stiahnuť pdf

EON 2021

ŠZ – Stiahnuť pdf

CENNÍK

ŠZ – Stiahnuť pdf