Dom Charitas sv. Jána Almužníka

O nás

Špecializované zariadenie je umiestnené v tichom prostredí obce Nová Ľubovňa. Pokojné okolie, blízkosť lesa a potok Jakubianka vytvárajú priestor na oddych a príjemné trávenie času.

Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným, mentálnym postihnutím s poruchami správania.

O našom zariadení

Dom Charitas sv. Jána Almužníka je najnovším zariadením Spišskej katolíckej charity (od 2017). Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu. K dispozícii je ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách s kúpeľňou.

Kapacita

Maximálna kapacita zariadenia je 27 prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Aktuálne sa staráme o ľudí s mentálnym postihnutím s   poruchami správania, trpiacich pervazívnou vývinovou poruchou, schizofréniou, hluchoslepotou.

Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, motoriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, náboženstva, metodikou prispôsobenou ich mentálnym a fyzickým schopnostiam.

 

Zdravotnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme v spolupráci so všeobecnými lekármi a inými špecialistami z odboru psychiatrie, neurológie, endokrinológie, diabetológie…  

O duchovné potreby obyvateľov Domu Charitas dbáme v spolupráci s farnosťou  Novej Ľubovne.

Ponuka trávenia voľného času pre obyvateľov je prispôsobená ich fyzickým schopnostiam a ochote. Usilujeme sa o udržiavanie telesnej zdatnosti prostredníctvom pohybových hier a prechádzok. Podnecovanie vynaliezavosti a rozvíjanie rôznych záujmov prostredníctvom výtvarných hodín a hier je zamerané na predchádzanie nudného a monotónneho života a zároveň na udržanie jemnej, hrubej motoriky a zlepšenie pohyblivosti pohybového aparátu.

Osobitnú pozornosť  venujeme individuálnym vlastnostiam každého človeka.

Našim cieľom je zachovať práva prijímateľov na sebaurčenie, samostatnosť a zároveň prekonať prekážky každého dňa trpezlivosťou, citom, ľudskosťou tak, aby sa prijímatelia v zariadení cítili dobre a spokojne. 

Detaily

Prijímateľom sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre plnoleté fyzické osoby sa

 (a) poskytujú
odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:
– osobné vybavenie

(b) zabezpečuje
– ošetrovateľská starostlivosť
– rozvoj pracovných zručnosti
– záujmovú činnosť

(c) utvárajú podmienky na
– vzdelávanie
– úschovu cenných vecí

Zaujímavosti

Môžeme sa pochváliť moderným rozhlasovým a kamerovým systémom aj veľkorysým spoločenským priestorom.

Prijímateľom na požiadanie zabezpečujeme služby kaderníka, manikúru, pedikúru, masáže (v zariadení alebo mimo). Podľa potreby prijímateľov sprevádzame alebo im zabezpečujeme nákupy v meste.

Prijímatelia sociálnych služieb majú za účelom oddychu k dispozícii aj záhradku, do ktorej sa pohodlne bezbariérovo dostanú zo všetkých spoločných priestorov zariadenia.

Kontakt

Riaditeľ: 

Ing. Mgr. Ján Regeci

Adresa: 

Nová Ľubovňa 775, 065 01 Nová Ľubovňa

Telefón: 

 052/20 10 119, 0911 613 019

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 12

EON 2023

ŠZ – Stiahnuť pdf

EON 2022

ŠZ – Stiahnuť pdf

EON 2021

ŠZ – Stiahnuť pdf

CENNÍK 

ŠZ – Stiahnuť pdf

Ďakujeme podporu: