Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Jozefa

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

V Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi poskytujeme dve základné aktivity.

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Hovancová
Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 01

Prvou aktivitou je krízová pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v zariadení núdzového bývania, a to ubytovaním v izbe. Zabezpečujeme konkrétnu a cieľavedomú pomoc budúcej mamičke a jej dieťatku vrátane odborného poradenstva počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. Poskytujeme sociálne poradenstvo pri kontaktoch s úradmi.

Zariadenie núdzového bývania v Dome Charitas sv. Jozefa, s kapacitou 21 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb podľa § 29zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania sa:

(a) poskytuje:

– ubytovanie na určitý čas

– sociálne poradenstvo

– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

(b) utvárajú podmienky na:

– prípravu stravy, alebo výdaj potravín

– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

– upratovanie

– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

– záujmovú činnosť

– na úschovu cenných vecí

 

Sprostredkúvame psychologické poradenstvo a snažíme sa pomôcť pri zabezpečení budúcnosti matky a jej dieťaťa. Maximálna doba ubytovania a sprevádzania je jeden rok v individuálnych prípadoch dva roky. Kapacita zariadenia je 21.

Druhou aktivitou je poskytovanie stravy ťažko zdravotne postihnutým a starým ľuďom v meste Spišská Nová Ves. V súčasnosti na túto službu mesto neposkytuje Charite žiaden príspevok, preto rozvoz stravy a zľavy pre túto skupinu Charita nemôže uskutočňovať.