Aktuality

Čo máme nové?

10. výročie posviacky Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 13. júla 2018 | kategória: Aktuálne správy

10. výročie posviacky


Pri príležitosti 10. výročia posviacky DCHSHB v Rabči sa v piatok, dňa 29.06. 2018 o 11:00 hod. slúžila ďakovná sv. omša v rímskokatolíckom farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči. Táto sv. omša bola obetovaná za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo pomáhajú našim matkám, ich deťom či zariadeniu. Hlavným celebrantom ďakovnej sv. omše bol najdôstojnejší otec biskup a prezident Slovenskej katolíckej charity J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Hostia


Pozvanie prijali aj ďalší vzácni hostia: generálny vikár Spišskej diecézy Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., diecézni kňazi, predsedníčka ŽSK  Ing. Erika Jurinová, diecézny riaditeľ PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček aj s vedením Spišskej katolíckej charity, riaditelia jednotlivých charitných domov s niektorými zamestnancami, starosta obce Rabča Ing. Július Piták, vedúca kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline JUDr. Marcela Molitorisová, niektorí riaditelia a pedagógovia ZŠ s MŠ v Rabči, SOŠ v Námestove, dobrodinci a priaznivci charity.

Obed a prezentácia


Po skončení sv. omše nasledoval spoločný obed v Kolibe Poľana v Oravskej Polhore, kde si hostia mali možnosť pozrieť krátku prezentáciu s fotografiami z diania a udalostí obdobia od založenia nášho zariadenia v Rabči (2008 – 2018). Prezentáciu si môžete pozrieť tu: výročie posviacky Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Mgr. Veronika Tyrolová
riaditeľka DCHSHB v Rabči

Galéria