Aktuality

Čo máme nové?

Projekt Housing first končí

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 31. augusta 2023 | kategória: Housing first

V roku 2021 sme sa zapojili do pilotného projektu Dostupné bývanie s prvkami housing first. Cieľom projektu bolo pomôcť ľuďom ohrozeným chudobou a stratou bývania, najmä osamelým matkám, rodinám, odchovancom z detských domovov a zdravotne znevýhodneným, u ktorých sme videli potenciál na osamostatnenie sa. Snažili sme sa pomôcť čo najširšej skupine ľudí.

Pri výbere klientov tím sociálnych pracovníkov zmapoval schopnosti jednotlivca v nadväznosti na jeho rodinné pomery, zamestnateľnosť a krízovú situáciu, v ktorej sa nachádzal.

O uvedenú sociálnu službu bol veľký záujem, z celkového počtu 331 odkázaných jednotlivcov, ktorí o pomoc požiadali, bolo 87 zo Spišskej diecézy. „V rámci našich možnosti sme mohli zapojiť do projektu v rovnakom čase  maximálne 16 jednotlivcov (rodín) – 16 bytov,“ vyjadruje sa k téme v rámci Spišskej katolíckej charity Helena Katonová, manažérka projektu.

Počas realizácie projektu sme mali aj úspešných klientov, ktorí potrebovali  kratšie obdobie podpory cez uvedený projekt a postúpili ďalej už bez finančnej podpory projektu. Naši sociálni pracovníci naďalej udržiavajú kontakt s úspešnými klientmi. Ich miesta sme počas trvania projektu mohli obsadiť ďalšími klientmi. Ku koncu sa nám takto podarilo pomôcť celkovo 18 jednotlivcom alebo rodinám.

Jeden a pol roka je dlhá doba, počas ktorej sa tím musel vyrovnať aj s neúspechmi, napríklad keď zle odhadli možnosti klientov, precenili ich schopnosti a časom si uvedomili, že na osamostatnenie nie sú pripravení. „Takíto klienti boli vyradení z projektu, hľadali sme pre nich inú alternatívu bývania. Nikto, kto bol zaradený do projektu nebol vyradený bez možnosti inej alternatívy bývania. S uvedenými klientmi pokračuje sociálna práca, psychologické poradenstvo, aby sme boli nápomocní pri ich sociálnej integrácii v budúcnosti,“ opisuje Katonová.

Práca s vlastníkmi bytov

Počas obdobia výberu klientov prebiehal aj výber nájomných bytov. Nakoľko išlo o komerčný prenájom, kde sa z projektových peňazí zaplatí nájom, museli sme realizovať prieskum trhu pri prvých bytoch formou priameho zadávania verejného obstarávania. Energie a ostatné výdavky spojené s bývaním si klient platil sám. Realizačné tímy v rámci celého Slovenska boli pripravené poskytnúť pomoc v každej oblasti.

Okrem sociálnych pracovníkov boli v tíme aj psychológ, asistent bývania a poradca pre bytové otázky, ktorí dohliadali na dodržiavanie nájomných zmlúv a kontrolovali včasnosť platieb. „Nechceli sme  prenajímateľov vystavovať riziku, aj preto sme sprevádzali klientov, viedli ich k správnym vzorom správania sa a k posilneniu zodpovedného prístupu k cudziemu majetku. Snažili sme o vybudovanie dobrého mena charity, ako spoľahlivého partnera pri realizácii podobných projektov. Veríme, že uvedený projekt bude mať pokračovanie,“ uzatvára Katonová

Budovanie vzťahov v tíme a vzájomná podpora

Chceli sme spojiť odborných pracovníkov charity a vytvoriť postupy, ktoré sú v sebe nesú základné princípy katolíckej charity. Ide o náročnú prácu, ktorá žiada celého človeka, preto sme sa snažili povzbudzovať aj jednotlivé realizačné tímy. Rozbehli sme spoločné tímové stretnutia, ktoré mali za cieľ edukovať, vymeniť si skúsenosti a posilniť tímovú spoluprácu. Vďaka tomu sa vytvoril silný tím zamestnancov charity, ktorí sa v prípade potreby mohli radiť napr. s právnikom (ktorý bol členom tímu v Košiciach) či projektovým manažérom, ktorý bol nápomocný pri všetkých aktivitách v každom tíme. Môžeme hovoriť o veľmi dobrej spoluprácu v rámci siete charít na Slovensku. Zákony sa menia a naši sociálni pracovníci museli byť pripravení, aby mohli poskytnúť relevantnú a adresnú pomoc pre klientov v súlade so zákonmi.