Aktuality

Čo máme nové?

Pozitívna zmena v sociálnych službách?

pridal: SpKCH | dátum: 21. septembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

DNES MA ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SR (APSS V SR) VYŠE 100 RIADNYCH KOLEKTÍVNYCH ČLENOV – ZVÄČŠA NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, S TAKMER 4 500 ZAMESTNANCAMI A ROČNE SA POSTARÁ O SKORO 8 000 ODKÁZANÝCH OBČANOV V SR, Z DVOCH TRETÍN V POBYTOVÝCH A Z JEDNEJ TRETINY V AMBULANTNÝCH A TERÉNNYCH SLUŽBÁCH.

Nové vedenie


Nové vedenie, ktoré si asociácia zvolila na Valnom zhromaždení koncom minulého roka si dalo za prioritu postupnú profesionalizáciu tejto najväčšej profesijnej organizácie  v oblasti sociálnych služieb na Slovensku.  Podľa novej predsedníčky Anny Ghannamovej je dôležité viac aktivizovať viac poskytovateľov a ich zástupcov, lebo len vytrvalým a spoločným postupom môžu poskytovatelia sociálnych služieb dosiahnuť po 9-tich rokoch úporného zápasu voči zlému Zákonu 448/2008 o sociálnych službách a voči nedostatku zdrojov legislatívnu a finančnú stabilitu, ktorá je nevyhnutná pre zvyšovanie kvality sociálnych služieb.

Čo je teda nutné zmeniť v asociácii smerov dovnútra?


„Nedosiahneme výsledky ak budú argumentovať vláde, rezortom, či verejnosti len niekoľkí lídri, tí budú riskovať úradnícku, či kontrolnú šikanu a pri malom úspechu sa zväzú všetci.“ povedala otvorene Anna Ghannamová. „Takto sa veľké zmeny k lepšiemu robiť nedajú. Musíme spojiť úsilie všetkých poskytovateľov. Celej sociálnej komunity. Hľadať spoločnú reč a ťah na bránku aj s verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, zaangažovať príbuzenstvo našich odkázaných klientov, našich zamestnancov a tiež odborníkov, vrátane tých na školách sociálnej práce a v neposlednom rade širokú verejnosť. V sociálnych službách už potrebujeme dosiahnuť výsledok. Konkrétnu pozitívnu zmenu. Pre poskytovateľov, ich zamestnancov a z hľadiska kvality pre tých najpodstatnejších – pre prijímateľov sociálnych služieb. Či už ide o odkázaných seniorov, či ostatných ľudí v núdzi, vrátane rodín a matiek s deťmi. Aj keď vzhľadom na demografický vývoj najpálčivejšou je a dlho bude dlhodobá starostlivosť.“

Smerom navonok je, ako povedala predsedníčka APSS v SR, najväčšou prioritou asociácie na rok 2018, presvedčiť samosprávu, že si musí plniť povinnosti voči odkázaným občanom a podieľať sa zo svojich zdrojov adekvátnou sumou na financovaní sociálnych služieb, pretože je to jej zákonná povinnosť. „Ak diskrimináciu odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov dokázal  odstrániť od začiatku tohto roka štát – tým, že príspevok z MPSVR SR je rovnaký pre klientov verejných i neverejných poskytovateľov – musí to dokázať aj samospráva. Či už na úrovni krajov, alebo miest a obcí. Ak to samospráva neurobí, budeme musieť žiadať radikálnu zmenu zákona a prípadne aj kompetencií“, zdôraznila. Nevyhnutnosťou bol aj vstup APSS v SR do Republikovej únie zamestnávateľov, cez ktorú sa asociácia stala aj členom tripartity. Podstatnou je aj efektívnejšia výmena medzinárodných skúseností poskytovateľov sociálnych služieb a zjednocovanie postupov v rámci Európskej únie, či už cez sociálny dialóg, alebo zvýšený tlak na nutné zmeny aj v rámci SR, aj v EÚ.

Spracovala Eva Gantnerová

Magazín Šanca, jún 2018