Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Svätej Rodiny

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Dom Charitas svätej rodiny je náš pilotný projekt v celostnom prístupe k mentálne a kombinovane postihnutým dospelým ľuďom. Cieľom projektu je šťastný a zmysluplný život našich obyvateľov. Našim hlavným prínosom je spôsob života podobný bežnému rodinnému životu a vzdialený neosobnej inštitucionálnej starostlivosti.

Riaditeľ: Mgr. Slavomír Švajka
Adresa: Čenčice 2, 059 13 Jánovce
Telefón: 0910 842 844, 0904 224 315
E-mail: slavomir.svajka@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 07

Domov sociálnych služieb v Dome Charitas sv. rodiny v Jánovciach Čenčiciach, s kapacitou 9 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom sociálnych služieb sa v domove sociálnych služieb

a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, ošetrovateľskú činnosť

c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí

Dom Charitas svätej rodiny je náš pilotný projekt v celostnom prístupe k mentálne a kombinovane postihnutým dospelým ľuďom. Cieľom projektu je šťastný a zmysluplný život našich obyvateľov. Našim hlavným prínosom je spôsob života podobný bežnému rodinnému životu a vzdialený neosobnej inštitucionálnej starostlivosti.

V jednoposteľových izbách s hygienickým zázemím žije 9 ľudí v skutočne malej komunite a rodinnej atmosfére. Obyvatelia Domu Charitas majú širokú ponuku na pracovnú činnosť, vzdelávanie, voľnočasové aktivity, športové aktivity, relaxáciu a duchovný život.

Pre rozvoj pracovných zručností je k dispozícii dielňa, v ktorej klienti vyrábajú výrobky, o ktoré môže mať záujem verejnosť a darom za tieto výrobky veľmi efektívne a zmysluplne pomôže kvalitnému životu v dome.

Veľkou devízou Domu Charitas je jeho situovanie v nádhernom tichom prostredí v dolinke pod lesom.

Zdravotnícke, psychologické a iné odborné poradenstvo zabezpečujeme externe.

Vďaka projektu “Zdvíhacie zariadenie do auta” môžeme naším klientom zabezpečiť lepšie podmienky.

EON 2022

DSS Stiahnuť v pdf

EON 2021

DSS Stiahnuť v pdf

CENNÍK 

DSS Stiahnuť v pdf