Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Františka z Assisi

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych služieb ľuďom bez rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov (opustení, osamelí), v terminálnom štádiu života, onkologicky chorým a predovšetkým manželským dvojiciam v dôchodkovom veku hlavne z regiónu hornej Oravy.

Riaditeľ: Mgr. Anna Parcová
Adresa: Zápotočná 569, 028 01 Trstená
Telefón: 043/53 93 782, 0904 224 320
E-mail: anna.parcova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 04

Celková kapacita je 34 prijímateľov sociálnej služby.

Od 1.1.2018 sme rozšírili druh sociálnych služieb, kde poskytujeme sociálnu službu aj pre prijímateľov s odkázaním na sociálnu službu v špecializovanom zariadení.

Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov (20 prijímateľov sociálnej služby), v Domove sociálnych služieb (6 prijímateľov sociálnej služby) a v Špecializovanom zariadení (8 prijímateľov sociálnej služby). Ľuďom bez rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov v terminálnom štádiu života, a stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

K dispozícii je ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou, spoločenské miestnosti. Na prízemí sa nachádza kaplnka s Oltárnou sviatosťou, kde každú nedeľu, na sviatky a prvé piatky bývajú sväté omše. Súčasťou Domu je nová budova, ktorá slúži pre ubytovanie chodiacim a mobilným prijímateľom sociálnej služby. Zdravotnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme v spolupráci s lekármi a inými odborníkmi. O duchovné potreby obyvateľov Domu Charitas dbáme v spolupráci s diecéznym kňazom a rehoľnými bratmi rehole Menších bratov Františkánov.

1. V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona 448/2008 Z. z. sa

(a) poskytujú

odborné činnosti:

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe

– sociálne poradenstvo

– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

– osobné vybavenie

(b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

(c) zabezpečuje

– ošetrovateľskú starostlivosť

– záujmová činnosť

 

2. V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prijímateľom sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona 448/2008 Z. z. sa poskytuje

a) poskytuje

odborná činnosť:

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia,

obslužná činnosť:

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

ďalšie činnosti:

– osobné vybavenie

(b) zabezpečuje

– ošetrovateľská starostlivosť,

– rozvoj pracovných zručností,

– záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

– vzdelávanie,

– úschovu cenných vecí.

 

3. V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ

Prijímateľom sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení podľa § 39 zákona 448/2008 Z. z. sa poskytuje sociálna služba

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza

multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia,

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

– ošetrovateľská starostlivosť,

– rozvoj pracovných zručností,

– záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.