Dom Charitas sv. Františka z Assisi

O nás

V tomto charitnom dome sa spájajú tri druhy zariadení.

Prvým je Zariadenie pre seniorov (ZPS), ktoré poskytuje ubytovanie ľuďom v dôchodkovom veku, o ktorých sa rodinní príslušníci nemôžu alebo nedokážu postarať, predovšetkým manželským dvojiciam v dôchodkovom veku. Poskytujeme im sociálnu rehabilitáciu, pomáhame s obslužnými činnosťami, zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivosť a záujmovú činnosť.

Druhým je Domov sociálnych služieb (DSS), kde máme ubytovaných ľudí bez rodinného zázemia, opustených či osamelých, aj o tých v terminálnom štádiu života, onkologicky chorých.

Tretím je Špecializované zariadenie (ŠS), kde sa staráme o ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, a ďalšími chorobami (pozri Detaily).

O našom zariadení

Zariadenie je rodinného typu, v ktorom nájdu sociálne zázemie osoby odkázané na pomoc iných. Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu.

K dispozícii je ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou, spoločenské miestnosti.

Na prízemí sa nachádza kaplnka s Oltárnou sviatosťou, kde každú nedeľu, na sviatky a prvé piatky bývajú sväté omše. Súčasťou Domu je nová budova, ktorá slúži pre ubytovanie chodiacim a mobilným prijímateľom sociálnej služby.

Kapacita

Spolu 34 prijímateľov sociálnej služby, rozmenené na drobné:

Zariadenie pre seniorov má maximálnu kapacitu 16 osôb, Domov sociálnych služieb 6 a Špecializované zariadenie 12 prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Opatrovateľskú starostlivosť naším prijímateľom sociálnych služieb v Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej poskytujú sestry,  opatrovateľky Domu Charitas a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom sestier   z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trstená. 

Zdravotnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme v spolupráci s lekármi a inými odborníkmi. O duchovné potreby obyvateľov Domu Charitas dbáme v spolupráci s diecéznym kňazom a rehoľnými bratmi Rehole menších bratov Františkánov z Trstenej.

Detaily
  1. V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona 448/2008 Z. z. sa

(a) poskytujú

odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

ďalšie činnosti:
– osobné vybavenie

(b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

(c) zabezpečuje
– ošetrovateľskú starostlivosť
– záujmová činnosť

  1. V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prijímateľom sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona 448/2008 Z. z. sa

a) poskytuje

odborná činnosť:
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,

obslužná činnosť:
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

ďalšie činnosti:
– osobné vybavenie

(b) zabezpečuje
– ošetrovateľská starostlivosť,
– rozvoj pracovných zručností,
– záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
– vzdelávanie,
– úschovu cenných vecí.

  1. V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ

Prijímateľom sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení podľa § 39 zákona 448/2008 Z. z. sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
– osobné vybavenie,

b) zabezpečuje
– ošetrovateľská starostlivosť,
– rozvoj pracovných zručností,
– záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Zaujímavosti

V tomto pobytovom zariadení sa aktívne venujeme tzv. zmyslovke. Ide o zmyslovú aktivizáciu – využívanie a spoznávanie sveta klienta, jeho emócií, čo zažil a čo si do zariadenia so sebou prináša. Zmyslovka vnáša do vzťahov veľa pochopenia, úctu, rešpekt a lásku.

Byť riaditeľom pobytového zariadenia na charite znamená najmä viesť tím zamestnancov, organizovať službu a celkovú prevádzku domu od ekonomiky, kuchyne, zdravotníckej a duchovnej oblasti, zabezpečiť príjem nového klienta, či zamestnanca, prihliadať na čistotu, poriadok a mnoho ďalších povinností. Je to práca pestrá, ale aj náročná.

Riaditeľka domu, Anna Parcová, pracovala takmer 20 rokov ako zdravotná sestra v neďalekej nemocnici.

Ďalšie zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľka: 

Mgr. Anna Parcová

Adresa: 

Zápotočná 569, 028 01 Trstená

Telefón: 

043/53 93 782, 0904 224 320

Hlavná sestra: 

Martina Pakošová

Adresa: 

Zápotočná 569, 028 01 Trstená

Telefón: 

0910 852 369

Sociálna pracovníčka: 

Lucia Šprláková

Adresa: 

Zápotočná 569, 028 01 Trstená

Telefón: 

0910 852 370

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 04

EON 2023

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2022

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2021

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

CENNÍK 

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf