Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Ing. Ján Mahút
Adresa: Zázrivá – Stred 416, 027 05 Zázrivá
Telefón: 043/58 96 226, 0911 320 521
E-mail: jan.mahut@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 05

Zariadenie sociálnych služieb Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej sa nachádza v tichom prostredí podhorskej obce Zázrivá hneď vedľa tunajšieho rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Zariadenie je rodinného typu, v ktorom nájdu sociálne zázemie osoby odkázané na  pomoc iných.

Duchovnou starostlivosťou o prijímateľov sociálnych služieb v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej a duchovnou starostlivosťou o zamestnancov  Domu Charitas bol od  9. 7. 2019 spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom poverený výpomocný duchovný  vdp. Mgr. Peter Jurči

EON 2018
DSS Stiahnuť v pdf
EON 2018
ŠZ Stiahnuť v pdf
EON 2018
ZPS Stiahnuť v pdf
EON 2018
DS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
DSS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
ŠZ Stiahnuť v pdf
CENNÍK
ZPS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
DS Stiahnuť v pdf

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej poskytuje štyri druhy sociálnych služieb:        1. Zariadenie pre seniorov (ZpS), 2. Domov sociálnych služieb (DSS), 3. Špecializované zariadenie (ŠZ), 4. Denný stacionár (DS).  Celková kapacita zariadenia je pre 32 prijímateľov sociálnej služby v pobytovej forme (ZpS, DSS, ŠZ) a pre 5 prijímateľov sociálnej služby v ambulantnej forme (DS). Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní prevažne v jednolôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. Zdravotná starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečovaná v spolupráci   s obvodným lekárom a s inými odborníkmi.

Dom Charitas disponuje vlastnou kuchyňou, prostredníctvom ktorej poskytuje stravovanie aj pre dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom obce a iným.

Prijímatelia sociálnej služby sú prednostne prijímaní zo Žilinského samosprávneho kraja.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. – Zákon o sociálnych službách, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje sociálne služby:

(1) v zariadení pre seniorov fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 tohto zákona,

 (2) v domove sociálnych služieb fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona

(3)  v špecializovanom zariadení fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej  V podľa prílohy č. 3  tohto zákona a majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba,  Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia alebo  demencia rôzneho typu etiológie,

(4)  v dennom stacionári fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 tohto zákona a sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.