Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Zariadenie sociálnych služieb Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej sa nachádza v tichom prostredí podhorskej obce Zázrivá hneď vedľa tunajšieho rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Adresa: Stred 416, 027 05 Zázrivá
Telefón: 0910 852 206, 043/5896226

Riaditeľ: Mgr. Marián Krupáš
Telefón: 0911 320 521
E-mail: marian.krupas@caritas.sk

Hlavná sestra: Mgr. Jana Lacková
Telefón: 0901 909 142
E-mail: jana.lackova@caritas.sk

Sociálna pracovníčka: Mgr. Daniela Majdišová
Telefón: 0901 909 143
E-mail: daniela.majdisova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 05

Zariadenie je rodinného typu, v ktorom nájdu sociálne zázemie osoby odkázané na pomoc iných.

Duchovnou starostlivosťou o prijímateľov sociálnych služieb v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej a duchovnou starostlivosťou o zamestnancov Domu Charitas bol od 9. 7. 2019 spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom poverený výpomocný duchovný vdp. Mgr. Martin Jurči

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej poskytuje 3 druhy sociálnych služieb:

1. Zariadenie pre seniorov (ZpS),

2. Domov sociálnych služieb (DSS),

3. Špecializované zariadenie (ŠZ). 

Celková kapacita zariadenia je pre 32 prijímateľov sociálnej služby v pobytovej forme (ZpS, DSS, ŠZ). Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní prevažne v jednolôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. Zdravotná starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi. Dom Charitas disponuje vlastnou kuchyňou, prostredníctvom ktorej poskytuje stravovanie aj pre dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom obce a iným.

Prijímatelia sociálnej služby sú prednostne prijímaní zo Žilinského samosprávneho kraja.

V zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje sociálne služby:

1. V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň

odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

 

Prijímateľom sociálnych služieb sa v zariadení pre seniorov poskytujú:

a) odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia.

 

b) obslužné  činnosti

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

c) ďalšie činnosti

– osobné vybavenie,

– zabezpečuje sa záujmová činnosť,

– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,

– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

2. V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

 

Prijímateľom sociálnych služieb v sa v domove sociálnych služieb poskytujú:

a) odborné činnosti

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia

 

b) obslužné činnosti

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

c) ďalšie činnosti

– osobné vybavenie,

– zabezpečuje sa záujmová činnosť,

– zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností,

– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, 

– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

3. V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ 

Fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej

V podľa prílohy č. 3  tohto zákona a majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,

pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia alebo demencia rôzneho typu etiológie.

 

Prijímateľom sociálnych služieb sa v špecializovanom zariadení poskytujú:

a) odborné činnosti

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálna rehabilitácia.

 

b) obslužné  činnosti

– ubytovanie,

– stravovanie,

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

c) ďalšie činnosti

osobné vybavenie,

– zabezpečuje sa záujmová činnosť,

– zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností,

– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,

– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

CENNÍKY

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2023

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2022

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2021

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf