Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie

O nás

Nachádzame sa v malebnom prostredí oravskej prírody. Čistota vzduchu a výhľady na okolitú prírodu sú obrovským benefitom nášho zariadenia, v ktorom poskytujeme tri druhy sociálnej služby.

Prvou je Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Poskytujeme pomoc ľuďom v dôchodkovom veku, o ktorých sa rodinní príslušníci nemôžu alebo nedokážu postarať. Pomáhame im s obslužnými činnosťami, poskytujeme sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivosť  a záujmovú činnosť.

Druhou je Domov sociálnych služieb (DSS), kde máme ubytovaných ľudí bez rodinného zázemia, opustených či osamelých, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek, ale sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Treťou je Špecializované zariadenie (ŠZ), kde sa staráme o ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex či  iným zdravotným znevýhodnením (pozri Detaily – prelink).

O našom zariadení

Sme zariadenie rodinného typu, ktoré poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu.

Prijímatelia sociálnej služby sú prednostne prijímaní zo Žilinského samosprávneho kraja.

Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní prevažne v jednolôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami.

Kapacita

Spolu 32 prijímateľov sociálnej služby, rozmenené na drobné:

Zariadenie pre seniorov má maximálnu kapacitu 15 osôb, Domov sociálnych služieb 10 a Špecializované zariadenie 7 prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Zdravotná starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi.

Dom Charitas disponuje vlastnou kuchyňou, prostredníctvom ktorej poskytuje stravovanie aj pre dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom obce a iným.

O duchovné potreby obyvateľov i zamestnancov Domu Charitas dbáme v spolupráci s výpomocným duchovným vdp. Mgr. Martinom Jurčim.

Detaily

V zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje sociálne služby:

  1. V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň

odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

 

Prijímateľom sociálnych služieb sa v zariadení pre seniorov poskytujú:

a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia.

b) obslužné činnosti
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti
– osobné vybavenie,
– zabezpečuje sa záujmová činnosť,
– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,
– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

  1. V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

Prijímateľom sociálnych služieb v sa v domove sociálnych služieb poskytujú:

a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– rozvoj pracovných zručností.

b) obslužné činnosti
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti
– osobné vybavenie,
– zabezpečuje sa záujmová činnosť,
– zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností,
– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,
– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

  1. V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ

Fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  tohto zákona a majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia alebo demencia rôzneho typu etiológie.

Prijímateľom sociálnych služieb sa v špecializovanom zariadení poskytujú:

a) odborné činnosti
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– rozvoj pracovných zručností.

b) obslužné činnosti
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti
– osobné vybavenie,
– zabezpečuje sa záujmová činnosť,
– zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností,
– zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,
– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Zaujímavosti

V tomto zariadení je dopyt po dobrovoľníkoch, ktorí by boli ochotní prísť sa s prijímateľmi sociálnych služieb trochu porozprávať, posedieť si a potešiť ich. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Sme otvorení a ochotní pomôcť aj v priestore mimo nášho zariadenia, kde sme sa napríklad nedávno zapojili do prípravy a distribúcie obedov pre migrantov a dobrovoľníkov v Ľubochni, taktiež sa pravidelne zapájame do pomoci núdznym prostredníctvom rozvozu potravinových a hygienických balíčkov.

Ďalšie zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Marián Krupáš

Adresa: 

Stred 416, 027 05 Zázrivá

Telefón: 

0910 852 206
043/5896226

Hlavná sestra: 

Mgr. Jana Lacková

Telefón: 

0901 909 142

Sociálna pracovníčka: 

Mgr. Daniela Majdišová

Telefón: 

0901 909 143

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 05

CENNÍKY

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2023

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2022

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf

EON 2021

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

ŠZ    – Stiahnuť pdf