Aktuality

Čo máme nové?

Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Služby

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Hovancová
Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 01

                   Výročná správa za rok 2021
         Dom Charitas sv. Jozefa – Detský domov
Výročná správa za rok 2020 
Dom Charitas sv. Jozefa – Detský domov
Výročná správa za rok 2019
Dom Charitas sv. Jozefa – Detský domov
Výročná správa za rok 2018
Dom Charitas sv. Jozefa – Detský domov

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa je podľa § 45 ods.1 zariadenie zriadené na účel vykonávania:
Opatrenia dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia. Centrum vykonáva opatrenia tohto účelu pobytovou formou.

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa vykonáva  pobytové opatrenia súdu, ktoré dočasne nahrádzajú dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia a o nariadení ústavnej starostlivosti. Centrum pre deti a rodiny podľa § 45 ods. 4  vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Cieľovou skupinou v Centre pre deti a rodiny sv. Jozefa sú v súlade s vyhláškou 103/2018 §20 bod 6 písm. Deti sú umiestnené na základe súdneho rozhodnutia vo veku 0 – 18 rokov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou. Deti sú aktuálne umiestnené v dvoch špecializovaných samostatných skupinách, kapacita je 16 detí.