Terénne služby

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas)

Cieľom ADOS Charitas je, aby pacient prežíval svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa.

Poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Štandardnú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

Charitatívna služba v rodinách Charitas (CHSR Charitas)

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu užívateľa. Slúži individuálnym potrebám osôb so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia). Sekundárne má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, ktorí sa chcú o svojich starkých postarať, ale majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Liptove a Spiši sieťovo, a to na základe platných registrov podľa legislatívy SR a po písomne uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne prežívať každý deň.

V rámci projektu Charita organizuje individuálne požičiavanie pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.