Ochrana osobných údajov

Spišská katolícka charita (SpKCH) je diecéznou charitou zriadenou spišským diecéznym biskupom podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1, písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
V znení neskorších zmien a doplnkov, podľa kán. 114 § 2 Kódexu kánonického práva a zákona č. 326/2001 Z. z. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. SpKCH je samostatným právnym subjektom konfederatívne
združeným v Slovenskej katolíckej charite.
Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v SpKCH je 
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike