Aktuality

Čo máme nové?

Housing first – Podpora prvého bývania

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 3. januára 2022 | kategória: Blog

Začíname s projektom

Spišská katolícka charita v septembri 2021 vstúpila do pilotného projektu Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktoré vyhlásilo MPSVR SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje s názvom  projektu Podpora prvého bývania. 

Ide o projekt podporovaného bývania, v rámci ktorého pomôžeme vybraným 16-tim rodinám alebo jednotlivcom začleniť sa do spoločnosti a žiť opäť dôstojne.

Aktuálne prebieha výber klientov v mestách Kežmarok, Spišská Nová Ves, Poprad, Ružomberok a v obci Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín). Cieľovou skupinou sú ľudia bez domova, týrané ženy, ženy – samoživiteľky, odchovanci z detských domovov alebo nízkopríjmoví dôchodcovia. Všetci títo ohrození stratou bývania. 

Ako projekt funguje?

Od septembra 2021 do februára 2022 prebieha výberový proces, vo februári sa klienti môžu nasťahovať do nájomných bytov.

Osemčlenný tím charity vyberie v piatich mestách 16 rodín alebo jednotlivcov spĺňajúcich podmienky projektu. 

Jeho cieľom je pomôcť rodinám vo veľkej núdzi, najmä týraným ženám s deťmi, bezdomovcom, odchovancom z detských domovov, s ktorými charita už roky spolupracuje. Vďaka dlhodobej komunikácii s týmito ľuďmi naši sociálni pracovníci poznajú ich príbeh a vedia posúdiť, či sa pri poskytnutí určitej formy pomoci dokážu znova začleniť do spoločnosti. Projekt Housing first ich  vytvorením správnych podmienok povzbudzuje odraziť sa od dna. „Bežne sa stretávame s tým, že takýchto ľudí ostatní veľmi ťažko prijímajú, dokonca majú strach, keď sa prisťahujú do ich blízkosti. S týmto chceme bojovať formou intenzívnej sociálnej práce zameranej na podporu riešenia každodenných problémov. Povzbudíme ich k vybudovaniu dobrých susedských vzťahov, nakoľko títo ľudia sú často poznačení znevýhodneným prostredím, z ktorého pochádzajú,“ objasnila Helena Katonová, koordinátorka projektu za Spišskú katolícku charitu.  

Počas obdobia výberu klientov prebieha aj proces výberu nájomných bytov. Ide o komerčný prenájom, kde sa z projektových peňazí zaplatí nájom, ale energie a ostatné výdavky si klient musí platiť sám. „Samozrejme pre niekoho, kto žil dlhodobo na ulici a nemá doposiaľ príjem, je takýto život výzvou, preto sme pripravení poskytnúť pomoc. V tíme máme okrem piatich sociálnych pracovníkov k dispozícii aj psychológa, asistenta bývania a poradcu pre bytové otázky, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie nájomných zmlúv a kontrolovať včasnosť platieb. Nechceme prenajímateľov vystavovať riziku, aj preto budeme sprevádzať klientov, viesť ich k správnym vzorom správania sa a k posilneniu zodpovedného prístupu k cudziemu majetku. Byty vybrané do projektu budú prechádzať verejným obstarávaním, čo je základnou podmienkou oprávnenosti nákladov na nájom,“ objasňuje Helena Katonová.

Po ukončení realizácie projektu týmto klientom budú naďalej k dispozícii sociálni pracovníci cez špecializované sociálne poradenstvá charity.

Čo Housing first nie je

Cieľom projektu nie je len zabezpečiť bývanie núdznym, ale pomknúť ich a povzbudiť, aby sa čo najlepšie  posunuli v živote a bola im vrátená ľudská dôstojnosť.

Tím pracovníkov bude počas celých 18 mesiacov viesť klientov k postupnému osamostatneniu, finančnej zodpovednosti s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť rodiny, pomôcť im pri hľadaní zamestnania sprevádzať ich počas adaptovaní sa na nové, lepšie životné podmienky. „Pretože chceme, aby rodiny ostali v nájme ešte dlho potom, ako sa projekt ukončí,“ uzatvára Katonová.  

Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto spadá do menovanej kategórie, môže kontaktovať špecializované pracoviská Housing first:

Psychológ: 
Mgr. Martin Boroš, č.t.: 0909 250 507, e-mail: martin.boros@caritas.sk

Sociálny pracovník: 
Mgr. Katarína Vanacká, č.t.: 0909 250 501, e-mail: katarina.vanacka@caritas.sk
Pracovník pre bytové otázky:  
Anna Zekuciová, č.t.: 0909 250 508, e-mail: anna.zekuciova@caritas.sk
Sociálny pracovník: 
Mgr. Gabriela Bagar, č.t.: 0909 250 502, e-mail: gabriela.bagar@caritas.sk
 
Sociálny pracovník: 
Mgr. Ján Pirožek, č.t.: 0909 250 503, e-mail: jan.pirozek@caritas.sk
Asistent bývania/sociálny pracovník: 
Bc. Helena Fábryová, č.t.: 0909 250 505, e-mail: helena.fabryova@caritas.sk
 
 
Sociálny pracovník: 
Mgr. Veronika Potkanová, č.t.: 0909 250 504, e-mail:  veronika.potkanova@caritas.sk
Sociálny pracovník: 
Mgr. Štefan Záhora, č.t.: 0909 250 506, e-mail: stefan.zahora@caritas.sk