GDPR newsletter

Informácia o spracovaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“)

 

Prevádzkovateľ Spišská katolícka charita, so sídlom: Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 514 221 (ďalej ako “Prevádzkovateľ“) považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

meno, priezvisko, e-mailový kontakt/e-mailová adresa (ďalej ako “Osobné údaje“).

Spôsob získania osobných údajov:

Prostredníctvom webovej stránky: www.darujme.sk (integrovaná s webstránkou Prevádzkovateľa ako tzv. darovacia brána zobrazovaná po kliknutí na odkazy „podporiť“, „darujte“ alebo podobné a zobrazujúca personalizovanú stránku Spišskej katolíckej charity v rámci darovacieho portálu darujme.sk, zvyčajne obsahujúcu adresu caritas.darujme.sk) ste nám ako dotknutá osoba darovali finančný príspevok, pričom do príslušného formulára ste uviedli Vaše Osobné údaje. Alternatívne ste nám ako dotknutá osoba darovali finančný príspevok prostredníctvom poštovej poukážky, na ktorej boli tiež uvedené Vaše Osobné údaje.

Prevádzkovateľ používa vyššie spomenutú platobnú bránu v spolupráci s prevádzkovateľom darcovského systému DARUJME.SK –  Centrum pre filantropiu, n. o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO, pričom pravidlá ochrany osobných údajov súvisiace s týmto darcovským systémom a uvedeným prevádzkovateľom sú upravené na nasledovnej webovej stránke: https://darujme.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom na spracovanie Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Vzhľadom na to, že ste nám v minulosti už darovali finančný príspevok napomáhajúci našej činnosti, dovoľujeme si Vám na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia zaslať aj informačný newsletter opísaný nižšie. 

Účel spracúvania osobných údajov:

Na základe svojho oprávneného záujmu je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať Osobné údaje za účelom súvisiacim s činnosťou Prevádzkovateľa – zasielanie informačného newslettera Prevádzkovateľa formou e-mailu, pričom newsletter bude obsahovať predovšetkým informácie o nadchádzajúcich vykonávaných dobročinných zbierkach, výzvy na darcovstvo/príspevok, prípadne informácie o použití darov zo zbierky získaných aj dotknutou osobou. 

Prístup k osobným údajom:

K Osobným údajom nebude mať bez Vášho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup tretia osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ibaže sa jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci a Európskej únie a ktorý spolupracuje s Prevádzkovateľom v súvislosti s jeho činnosťou a v súvislosti so zasielaním newslettera opísaného vyššie. 

Spôsob spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané:

 • v písomnej podobe, 
 • prostredníctvom počítačov a počítačových programov. 

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos Osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií. 

Prevádzkovateľ nespracováva Osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

Doba spracovania osobných údajov:

Po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu najviac na dobu 3 rokov (prípadne po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov) – najdlhšie do doby požiadania o ich vymazanie, alebo do odvolania súhlasu ak bol tento udelený a po dobu nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní (ktoré ste oprávnený urobiť kedykoľvek). Odvolaním súhlasu alebo žiadosťou o vymazanie údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúca z oprávneného záujmu, ktorý bol daný pred odvolaním alebo žiadosťou o výmaz. Odvolanie súhlasu/žiadosť o výmaz tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva na základe iného právneho základu, ako je prípadný súhlas alebo vyššoe opísaný oprávnený záujem (tzn. predovšetkým ak je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo na:

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či Prevádzkovateľ alebo tretia osoba spracúva Osobné údaje. Pokiaľ tieto sú  spracúvané, môžete od Prevádzkovateľa požiadať o prístup k údajom. Na základe žiadosti Prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov.  

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ alebo tretia osoba spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie.  

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby Vaše Osobné údaje boli vymazané. O vymazanie Osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže, ak

 • už Osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje nezákonne;
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
 • Prevádzkovateľovi oznámite, že Osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť;
 • Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje nezákonne, avšak nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľ len obmedzil;
 • Osobné údaje už Prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov, a to až kým Prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby Vám Prevádzkovateľ poskytol Osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje inému subjektu. Tiež môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby Osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti/vybranému subjektu. Vašej žiadosti Prevádzkovateľ vyhovie v prípade, že mu boli poskytnuté Osobné údaje priamo Vami a na ich spracúvanie som dal súhlas. 

 1. Právo namietať (podľa článku 21 Nariadenia)

Máte právo namietať, že Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje. Na základe námietky Osobné údaje Prevádzkovateľ vymaže a nebude ich ďalej spracúvať. 

Ak Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak sú na to osobné dôvody. 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti/oznámenia prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: marketing@caritas.sk, prípadne kontaktovaním poverenej osoby Prevádzkovateľa, ktorá je uvedená na internetovej stránke Prevádzkovateľa: www.caritas.sk. 

Ako dotknutá osoba prehlasujete, že ste si vedomý, že všetky Osobné údaje sú presné, pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje dotknutú osobu, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 – web: www.dataprotection.gov.sk; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.