Aktuality

Čo máme nové?

Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Služby

Riaditeľ: Mgr. Monika Haščičová
Adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mobil: 0902 327 955 (riaditeľ)
Telefón:  044/56 21 932

E-mail:  monika.hascicova@caritas.sk

Č. účtu:    SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol:    202 00 01

Cieľová skupina Centra:

Dievčatá a chlapci od 0 do 18 rokov

Pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“) podľa § 55 ods. 1. Centrum môže vytvoriť podmienky na ďalšie predĺženie pobytu mladého dospelého po 25. roku veku v trvaní maximálne 24 mesiacov za podmienky, že sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie formou štúdia.

Ak je to vhodné a účelné môže Centrum prijať dieťa aj na základe dohody na dobrovoľný pobyt podľa § 47

                       Výročná správa
                      za rok 2022 v pdf
                       Výročná správa
                      za rok 2021 v pdf
Výročná správa
za rok 2020 v pdf
Výročná správa
za rok 2019 v pdf
Výročná správa
za rok 2018 v pdf

Centrum poskytuje odbornú činnosť podľa programu centra, ktorý je zverejnený na tomto webe. Klientom predkladáme rodinný spôsob života, duchovnú orientáciu rešpektujúcu náboženské presvedčenie, či filozofiu života, skupinové a individuálne psychologické poradenstvo, vzdelávanie a nácvik bežných životných zručností, prípravu na školské vyučovanie a sociálne poradenstvo.