Aktuality

Čo máme nové?

Ako sa nám darilo v projekte Housing first (2021-2023)

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 23. januára 2024 | kategória: Housing first

Pilotný projekt Housing first s názvom „Podpora prvého bývania“ bol realizovaný od septembra 2021 po dobu 25 mesiacov do konca septembra 2023. Počas tohto obdobia odborný tím zamestnancov poskytovala pomoc pri zabezpečení nájomného bývania pre 19 rodín.

Podľa časového harmonogramu sa realizovali nasledovné aktivity:

• Od septembra 2021 do januára 2022 sa zrealizoval výber klientov, v mesiaci február 2022 bolo uzatvorených 8 nájomných zmlúv pre 8 klientov. Postupne do júna 2023 sa uzatvorilo 19 nájomných zmlúv.

• V priebehu roka 2023 sa naplnil MU na118,75%. Dvaja klienti vystúpili z projektu dobrovoľne ešte v prvom roku realizácie projektu, ich životná situácia sa zlepšila. Celkom za MO sme zapojili do realizácie projektu 19 klientov. V danom období bolo oslovených 97 klientov s ktorými pracoval realizačný tím projektu. Poskytovali sociálne poradenstvo základné a špecializované, psychologické poradenstvo, sprevádzanie klienta, sociálna diagnostika a sociálna rehabilitácia, edukácia v oblasti finančnej gramotnosti klienta a jeho rodiny.

• Vybudovala sa aktívna spolupráca s inštitúciami, sieťovanie organizácii bolo prospešné tak pre klientov, ako aj pre realizačný tím. Realizácia individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta bola nástrojom na dosiahnutie očakávaných pozitívnych zmien v hodnotovom systéme klientov.

• Počas realizácie projektu sme začali spoluprácu s nadáciou DODO, vďaka ktorej sme 4 rodiny presunuli do cenovo dostupnejšieho bývania, kde už bez finančnej podpory dokážu udržať svoje bývanie, zároveň naďalej sprevádzame tieto rodiny.

• Z celkového počtu 19 účastníkov cieľovej skupiny si nedokázali udržať svoje bývanie 3 rodiny. Týmto sme pomohli s umiestnením do zariadení sociálnych služieb, kde majú zabezpečené základné potreby na dôstojný život.

Z uvedených údajov môžeme náš projekt hodnotiť ako úspešný a prospešný pre vybranú cieľovú skupinou.
Na tento projekt sa nadviazal projekt s názvom „Podpora samostatného bývania II.“, ktorý sme mohli realizovať vďaka dotácii od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky, ktorá bola poskytnutá v rámci výzvy zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Spišská katolícka Charita na základe svojich skúsenosti s realizáciou projektu Dostupné bývanie pokračovala v práci a aplikovala už overené jednotlivé činnosti a postupy, ktoré boli naplánované na riešenie bývania občanov bez domova, alebo ohrozených stratou bývania.

Realizačný tím v zložení 4 sociálni pracovníci, zabezpečil sociálnu pomoc pre 75 rodín. Realizačný tím bol rozšírený o 2 opatrovateľov, ktorí zabezpečovali starostlivosť o 4 rodiny, kde sú ZŤP občania, zároveň sa venovali občanom na invalidnom dôchodku, ktorí sú odkázaní na ich služby. Všetky aktivity boli poskytované bezodplatne, prístupné pre každého občana, ktorý o ňu prejavil záujem. Za uplynulé obdobie sme pre rodiny poskytovali aj potravinové a hygienické balíky, ktoré sme mohli zakúpiť v rámci projektu.

Snažili sme o dosiahnutie pozitívnych zmien v živote prijímateľov aj po ukončení projektu. Aj v roku 2024 sa im budeme venovať, aplikáciou vybraných metód sociálnej práce motivovať ich k zmene životného štýlu. Vďaka sieti špecializovaného poradenstva spolupracovať s nimi, aktívne ich zapojiť do pracovného života. Realizáciou preventívnych aktivít predpokladáme zvýšenie finančnej gramotnosti, životnej úrovne, zlepšenie zamestnanosti. Zmierniť diskriminačné postoje spoločnosti voči týmto ľudom.
Veríme, že v roku 2024 sa otvorí nová výzva, vďaka ktorej budeme môcť pomáhať ďalším odkázaným rodinám, ktoré by sa bez našej podpory ocitli vo veľmi ťažkej situácii.