Pedagogické služby

Školu sme zriadili v roku 1999 ako odpoveď na potrebu miesta, kde by sa mohli vzdelávať aj žiaci (deti) s fyzickým, mentálnym, alebo kombinovaným postihnutím.

Vnútorne sa škola diferencuje podľa individuálnej mentálnej úrovne každého žiaka na A, B, C variant s prihliadnutím na možné viacnásobné postihnutie

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

riaditeľka školy: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, 0904 930 644
email: szstolsnv@szstolsnv.edu.sk
telefón: 053 44 14 301
adresa: Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

http://szstolsnv.edupage.org/

Rekonštrukcia špeciálnej Sv. M.M. Kolbeho s cieľom zvýšenia kapacít MŠ.
Dokumenty:

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu (PDF)

Zmluva o dielo (PDF)

Prílohy k Zmluve o dielo (PDF)