Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Damiána de Veuster

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Formou celoročného  rodinného bývania poskytujeme pomoc mužom s mentálnym a fyzickým postihnutím vo veku nad 18 rokov z detských domovov z celého Slovenska, alebo v špecifickej životnej situácii v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

Riaditeľ: PhDr. Juraj Gabzdil
Adresa: Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/44 85 559, 0910 242 240
E-mail: juraj.gabzdil@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 08

Je to nová životná príležitosť pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami, prípadne tulákmi. Zariadenie je vedené nepretržitou formou s 24 hod dohľadom. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách s hygienickým zázemím. Teplá strava je zabezpečovaná pravidelne na dennej báze a je prispôsobená diabetikom a alergikom.  

DOMOV SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB A ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

V Dome Charitas sv. Damiána de Veuster sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb  s kapacitou 12 prijímateľov fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3a v zariadení podporovaného bývania s kapacitou 8 prijímateľov sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Obyvatelia Domu Charitas majú každodenný pracovný, vzdelávací a relaxačný režim, ktorý však je výsostne podriadený potrebám, schopnostiam a vôli jeho obyvateľov. Klienti vyrábajú výrobky v pracovnej dielni, o ktoré môže mať záujem verejnosť a darom za tieto výrobky veľmi efektívne a zmysluplne pomôže kvalitnému životu v Dome Charitas.  Počas dňa sa venujú stavebným a údržbárskym aktivitám. Súčasťou zariadenia je aj malé hospodárstvo, o ktoré sa obyvatelia domu vzorne starajú. V zariadení sa v záhrade a na roli pestujú rôzne plodiny, ovocie, zelenina a rovnako sa tu venujeme aj chovu domácich zvierat ( ošípané, zajace, hydina, ovce a pod.). Pre športovcov tu bola zriadená malá posilňovňa a pingpongový stôl. Kreativci sa môžu realizovať pri krosnách, alebo pri kuchynských prácach.

Prijímateľom sociálnych služieb sa poskytujú:

odborné činnosti:

 – pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe

 – rozvoj pracovných zručností

 – pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

 – pomoc pri pracovnom uplatnení

 – ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,

 – sociálne poradenstvo

  – pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi,   podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvojaosobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,

 obslužné činnosti:

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

(a) utváranie podmienok na

– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,

– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

– poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

– upratovanie,

– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

– úschovu cenných vecí,

– vzdelávanie,

– záujmovú činnosť,

(b) poskytovanie

– osobného vybavenia,

– nevyhnutného ošatenia a obuvi,

– prepravy,

(c) donáška stravy,

(d) požičiavanie pomôcok,

(e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

EON 2022

DSS – Stiahnuť pdf

ZPB – Stiahnuť pdf

EON 2021

DSS – Stiahnuť pdf

ZPB – Stiahnuť pdf

CENNÍK

DSS – Stiahnuť

ZPB – Stiahnuť