Dom Charitas sv. Damiána de Veuster

O nás

Dom Charitas sv. Damiána de Veuster bolo jediné zariadenie Spišskej katolíckej charity, ktoré sa venovalo chlapom na okraji spoločnosti. Rekonštrukciou staršieho domu na konci dvora  vznikol priestor pre ubytovanie ďalších mužov a nové zariadenie s názvom Dom Charitas sv. Dominika Savia (preklik na podstránku tohto DCH).

Máme tu pestrú paletu mužov – niektorí sú mentálne či fyzicky hendikepovaní, ale sú tu aj odchovanci z detských domovov, ktorí by bez pomoci neprežili. Ubytúvame mužov v špecifickej životnej situácii, napríklad bývalých väzňov či takých, ktorí by sa bez pomoci stali bezdomovcami a tulákmi.

O našom zariadení

V tomto charitnom dome sa spájajú dva druhy služieb.

Prvou je Domov sociálnych služieb, kde poskytujeme sociálnu službu osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (podrobnosti v časti Detaily).

Druhou je Zariadenie podporovaného bývania. Tu poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (podrobnosti v časti Detaily).

Kapacita

Kapacita v Domove sociálnych služieb je 12 osôb a v Zariadení podporovaného bývania môžeme ubytovať maximálne 8 prijímateľov sociálnej služby.  

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Obyvateľom nášho zariadenia poskytujeme celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku. 

Prijímatelia tohto Domu Charitas majú každodenný pracovný, vzdelávací a relaxačný režim, ktorý je výsostne podriadený potrebám, schopnostiam a vôli jeho obyvateľov. Klienti vyrábajú výrobky v pracovnej dielni, o ktoré môže mať záujem verejnosť a darom za tieto výrobky veľmi efektívne a zmysluplne pomôže kvalitnému životu v tomto zariadení. Počas dňa sa naši prijímatelia venujú stavebným a údržbárskym aktivitám. Súčasťou zariadenia je aj malé hospodárstvo, o ktoré sa obyvatelia domu vzorne starajú. V zariadení sa v záhrade a na roli pestujú rôzne plodiny, ovocie, zelenina a rovnako sa tu venujeme aj chovu domácich zvierat  (ošípané, zajace, hydina, ovce a pod.). Kreatívni prijímatelia sa môžu realizovať pri krosnách, alebo pri kuchynských prácach.

Detaily

DOMOV SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB A ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálne služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3.

V Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Prijímateľom sociálnych služieb sa poskytujú:

odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– rozvoj pracovných zručností
– pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
– pomoc pri pracovnom uplatnení
– ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
– sociálne poradenstvo

  – pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi,   podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:
(a) utváranie podmienok na
– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
– poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– upratovanie,
– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
– úschovu cenných vecí,
– vzdelávanie,
– záujmovú činnosť,

(b) poskytovanie
– osobného vybavenia,
– nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– prepravy

(c) donáška stravy

(d) požičiavanie pomôcok

(e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

Zaujímavosti

Súčasťou zariadenia je aj malé hospodárstvo, o ktoré sa obyvatelia domu vzorne starajú.

Pre športovcov tu bola v čase pandémie Covid zriadená malá posilňovňa a pingpongový stôl.

Ďalšie zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

PhDr. Juraj Gabzdil

Adresa: 

Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy

Telefón: 

053/44 85 559 +421 910 242 240

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 08

DOKUMENTY

Žiadosť o posúdenie
Stiahnúť v pdf

Žiadosť o zabezpečenie socálnej služby
Stiahnúť v pdf

CENNÍK 

DSS Stiahnuť v pdf

ZPB Stiahnuť v pdf