Dom Charitas sv. Kláry

O nás

Dom Charitas sv. Kláry patrí Spišskej katolíckej charite od roku 2001. V lete kúpený opustený dom bol už na Vianoce plný života.

Sídlime na jednom pozemku spolu s Domom Charitas Božej prozreteľnosti.

O našom zariadení

Aktuálne v tejto budove prevádzkujeme dve sociálne služby – prvou je Centrum pre deti a rodiny  a druhou je nocľaháreň.

V nocľahárni poskytujeme pomoc fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, alebo z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Kapacita

Kapacita nocľahárne je 4 prijímateľky sociálnej služby – nocľaháreň je určená pre ženy. 

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

V nocľahárni poskytujeme dočasné ubytovanie prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii. Je určená ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova, disponujú  obmedzenými finančnými prostriedkami, boli vystavení násiliu alebo iným nebezpečenstvám.

Poskytujeme im dočasné, bezpečné a dôstojné miesto na prenocovanie, kde môžu nájsť útočisko a získať podporu. Okrem ubytovania poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárame tiež podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

 

V rámci dobrovoľníckej činnosti poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, program finančnej edukácie i programy zamerané na rozvoj pracovných zručností.

Pri našej práci spolupracujeme s psychologičkou i psychiatričkou, všeobecnými i špecializovanými lekármi. V neposlednom rade pomáhame prijímateľom sociálnych služieb pri hľadaní si vhodnej práce a stabilného bývania.

 

Nocľaháreň hrá dôležitú úlohu v prevencii bezdomovectva. Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pomáha prijímateľom sociálnych služieb  preklenúť ťažké obdobie, a zabrániť ich pobytu na ulici. Našim zámerom je aby bol pobyt v nocľahárni pre prijímateľov sociálnych služieb prvým krokom k samostatnému a dôstojnému životu bez zneužívania a násilia.

Detaily

Prijímateľkám sociálnych služieb v Nocľahárni sa:

(a)  poskytuje:
– ubytovanie na účel prenocovania
– sociálne poradenstvo
– nevyhnutné ošatenie a obuv

(b) utvárajú podmienky na:
– prípravu stravy, alebo výdaj potravín
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
– na úschovu cenných vecí

Zaujímavosti

Zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Monika Haščičová

Adresa: 

Borbisova 385/5, Liptovský Mikuláš
031 01

Telefón: 

044/56 21 932
0902 327 955

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 202 00 01

EON 2023
NO Stiahnuť v pdf
EON 2022
NO Stiahnuť v pdf
EON 2021
NO Stiahnuť v pdf
CENNÍK
NO Stiahnuť v pdf
Výročná správa
za rok 2020 v pdf
Výročná správa
za rok 2018 v pdf