Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Jána Bosca

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Mgr. Dušan Galica, PhD.
Adresa: Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón: 053/45 04 115, 0910 842 573
E-mail: dusan.galica@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 06

Blízko Spišského Podhradia na Spišskej Kapitule sa nachádza viacero historicky vzácnych kanónií. Dve z nich, po komplexnej rekonštrukcii, ktorú inicioval a financoval spišský diecézny biskup slúžia pre účely sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a okolia.

Zariadenie pre seniorov v Dome Charitas svätého Jána Bosca v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule, má kapacitu 32 prijímateľov sociálnej služby. Celoročnú pobytovú sociálnu službu poskytuje fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Dome Charitas svätého Jána Bosca je zároveň aj Dom sociálnych služieb s kapacitou 5 miest. Takto poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V.

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení pre seniorova Domove sociálnych služieb sa

 (a) poskytujú

odborné činnosti:

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe

– sociálne poradenstvo

– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

– osobné vybavenie

(b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

(c) zabezpečuje

– ošetrovateľská starostlivosť

– záujmová činnosť

V Dome Charitas sa nachádza zázemie pre 37 klientov v jedno a dvojposteľových izbách s kúpeľňou. K dispozícii je priestranná kaplnka zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov, v ktorej denne kňazi – obyvatelia domu, ale aj iní, slúžia svätú omšu a vysluhujú sviatosti Cirkvi. Diakoni a bohoslovci z neďalekého Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sú tiež nápomocní klientom. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujú externí lekári a rehoľné sestry Sv. Kríža. Upevňovanie kondície a rehabilitácia klientov je zabezpečovaná v miestnosti, kde je inštalovaná hydromasážna vaňa.

V exteriéri Domu Charitas je malé jazierko, besiedka, lavičky a park so zákutiami na kontempláciu i odpočinok. Neďaleké okolie ponúka zastavenia krížovej cesty, viaceré kaplnky k modlitbe, pramene a turistické chodníky Dreveníka a Spišského hradu zasa možnosť načretia do histórie stredného Spiša.

V Dome Charitas poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných.

Vďaka projektu “Bezpečné kroky” môžeme zabezpečiť vyšší komfort života.