Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

O vzniku školy

Spojenú školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho (SMMK) v Spišskej Novej Vsi zriadila Spišská katolícka charita 1. apríla 2014.

Praktická škola SMMK bola do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR zaradená 1. septembra 2004.

Pre koho je škola určená?

Škola je určená deťom so zdravotným znevýhodnením, konkrétne s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Je prístupná pre všetkých ľudí rôzneho vierovyznania, rasy a svetonázoru.

Špecifikácie školy

Škola má Špeciálnu základnú školu SMMK a Praktickú školu SMMK.

Súčasťou školy je Centrum voľného času a Výdajná školská jedáleň.

Škola sa diferencuje podľa individuálnej mentálnej úrovne žiakov na variant A (ľahké mentálne postihnutie), variant B (stredné mentálne a viacnásobné postihnutie) a variant C (ťažké alebo hlboké mentálne a viacnásobné postihnutie).

V každej triede vyučuje triedny učiteľ a asistent učiteľa.

Veľká časť žiakov sa vzdeláva podľa individuálnych vzdelávacích programov.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a podľa Vzdelávacieho programu pre praktickú školu.

Zaujímavosti

Škola sa zameriava na prípravu žiakov na život, ktorý vyžaduje schopnosť kriticky a tvorivo myslieť a riešiť problémy pri zohľadnení kresťanských princípov.

Princípom školy je, aby každý žiak zažil úspech a bol šťastný, bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu.

Škola je kresťanská a rodinná škola, nazývaná tiež školou činnej lásky.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková

Adresa: 

Gaštanová 11
052 01
Spišská Nová Ves

Telefón: 

0904 930 644
053/ 44 14 301