Dom Charitas Božej prozreteľnosti

O nás

V dome Charitas Božej prozreteľnosti poskytujeme dva druhy sociálnych služieb. Denný stacionár a nocľaháreň. V nocľahárni poskytujeme pomoc fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, alebo z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

O našom zariadení

Dom Charitas Božej Prozreteľnosti bol založený v roku 2015, s úmyslom pomáhať týraným ženám a deťom.
Aktuálne v ňom poskytujeme sociálne služby ženám i ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nemajú zabezpečené bývanie, alebo z rôznych dôvodov nemôžu doterajšie bývanie užívať.
Na prízemí budovy pomáhame telesne alebo duševne hendikepovaným prijímateľom sociálnych služieb, ktorí navštevujú denný stacionár.

Kapacita

Kapacita nocľahárne je 20 ľudí. 

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Prijímateľkami sociálnych služieb v nocľahárni Domu Charitas Božej prozreteľnosti sú prevažne ženy, ktoré vyrastali a dospievali v nestabilnom prostredí, bez podpory zdravého rodinného zázemia, neraz sú odchovankyňami detských domovov.

 

V nocľahárni poskytujeme dočasné ubytovanie ženám a deťom v núdzi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii. Je určená ženám a deťom, ktoré sa ocitli bez domova, disponujú obmedzenými finančnými prostriedkami, boli vystavené násiliu alebo iným nebezpečenstvám.

Poskytujeme im dočasné, bezpečné a dôstojné miesto na prenocovanie, kde môžu nájsť útočisko a získať podporu. Okrem ubytovania našim ženám poskytujeme sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárame tiež podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

V rámci dobrovoľníckej činnosti poskytujeme našim ženám pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, program finančnej edukácie, programy zamerané na rozvoj rodičovských i pracovných zručností.

Pri našej práci spolupracujeme s psychologičkou i psychiatričkou, oddeleniami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, školami, predškolskými zariadeniami, všeobecnými i špecializovanými lekármi. V neposlednom rade pomáhame naším ženám pri hľadaní si vhodnej práce a stabilného bývania.

Nocľaháreň hrá dôležitú úlohu v prevencii bezdomovectva. Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pomáha ženám preklenúť ťažké obdobie, zabrániť ich pobytu na ulici, či odobraniu detí. Našim zámerom je aby bol pobyt v nocľahárni pre ženy prvým krokom k samostatnému a dôstojnému životu bez zneužívania a násilia.

Detaily

Prijímateľkám sociálnych služieb v nocľahárni sa:
(a) poskytuje:
– ubytovanie na účel prenocovania
– sociálne poradenstvo
– nevyhnutné ošatenie a obuv
(b) utvárajú podmienky na:
– prípravu stravy, alebo výdaj potravín
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
– na úschovu cenných vecí

Zaujímavosti

Nocľaháreň v Dome Charitas Božej prozreteľnosti prispieva k bezpečnejšiemu životu v komunite. Tým, že pomáhame ženám, ktoré by inak mohli byť vystavené nebezpečenstvu na ulici prispievame k celkovej kvalite života v našej spoločnosti.
Zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Monika Haščičová

Adresa: 

Borbisova 1126/7
031 01
Liptovský Mikuláš

Telefón: 

0902 327 955 (riaditeľka)
044/56 21 932

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 202 00 02

EON 2023 NO

Stiahnuť v pdf

EON 2023 DS

Stiahnuť v pdf

EON 2022 NO

Stiahnuť v pdf

EON 2022 DS

Stiahnuť v pdf

EON 2021 NO

Stiahnuť v pdf

EON 2021 DS

Stiahnuť v pdf

Správa za rok 2021

Stiahnuť v pdf