Aktuality

Čo máme nové?

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení – Dom Charitas sv. Jána Almužníka Nová Ľubovňa

pridal: SpKCH | dátum: 1. apríla 2019 | kategória: Aktuálne správy

Ciele projektu

Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni je nové zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby v špecializovanom zariadení pobytovou formou od 1.1.2017.
Cieľová skupina sú prijímatelia sociálnych služieb s mentálnym, fyzickým, alebo kombinovaným postihnutím.
Budova zariadenia je novopostavená a neboli doposiaľ pri nej riešené oddychové priestory pre pobyt klientov vo vonkajšom priestore areálu zariadenia. Pre zvýšenie úrovne a kvality poskytovania sociálnych služieb je nevyhnutné riešiť aj túto oblasť. Samotný prijímatelia sociálnych služieb sa dožadujú rôznych aktivít vo vonkajšom prostredí (športových, spoločenských, kultúrnych).
Samotný pobyt vo vonkajšom prostredí má veľký vplyv na ich psychický a aj zdravotný stav. U väčšiny prijímateľov sociálnych služieb sú stanovené diagnózy, ktoré nedovoľujú pobyt na priamom slnečnom svetle a zastrešený altánok sa javí ako vhodné riešenie pre zamýšľané aktivity.
Realizovaním zámeru vybudovať oddychový altánok by sme mohli tieto akcie pre prijímateľov sociálnych služieb realizovať. V neposlednom rade by sa mohli realizovať aj činnosti sociálnej rehabilitácie, ktorá musí byť vykonávaná u všetkých prijímateľov sociálnych služieb.
Keďže priestor pre vybudovanie oddychového altánku je vedľa hlavnej budovy zariadenia, je potrebné vybudovať k nemu aj prístupový chodník spájajúci hlavnú budovu a altánok, po ktorom by bol jednoduchý presun aj pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb.

Realizácia projektu

V priebehu mesiaca marec bol realizovaný projekt na zhotovenie altánku a prístupového chodníka.

Projekt bol finančne podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja sumou 10 000,00 €.

Galéria

Podporovatelia