Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie na miesto riaditeľa školy

pridal: SpKCH | dátum: 13. mája 2019 | kategória: Aktuálne správy

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Spišská katolícka charita v Spišskej Novej Vsi, ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi v súlade s ustanovením § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy.

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pedagogického zamestnanca podľa zamerania školy (vyhláška č. 437/2009 Z. z.), najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3, ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.), prvá atestácia (§ 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z).

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním


 • Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnosť života.
 • Základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt.
 • Základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva.
 • Základné znalosti o riadení, tvorivosť, zručnosti riešiť problémy, komunikatívne schopnosti, empatické schopnosti.
 • Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy na 5 rokov v písomnej forme v rozsahu najviac 5 strán formátu A4

Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania


Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy  je rada školy (§4, ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.). Výberová komisia vyberie uchádzača, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať kritériám uvedeným v bode a) a b). Vzhľadom na povahu povinností a charakter školy, bude dôraz kladený na osobnostné predpoklady podľa ods. b) bodu 1 tohto vyhlásenia.

Zoznam požadovaných dokladov


 1. Doklad o nadobudnutí odborného a pedagogického vzdelania (overená kópia).
 2. Doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overená kópia).
 3. Potvrdenie o dĺžke a priebehu pedagogickej praxe.
 4. Pracovný životopis uchádzača.
 5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 6. Potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti.
 7. Čestné vyhlásenie uchádzača o praktizovaní náboženského života.

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania


Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou  do 13. 06. 2019 na adresu vyhlasovateľa výberového konania (rozhodujúci je dátum podania na pošte) s označením  „Výberové konanie – Spojená škola sv. M. M. Kolbeho“ na obálke.  O mieste  a termíne  konania budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlásenie výberového konania v PDF – TU