Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

O škole

Školu sme zriadili v roku 1999 ako odpoveď na potrebu miesta, kde by sa mohli vzdelávať aj žiaci (deti) s fyzickým, mentálnym, alebo kombinovaným postihnutím.

Na škole prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predprimárneho vzdelávania (špeciálna materská škola),  cez povinnú školskú dochádzku (špeciálna základná škola, základná škola pre žiakov s autizmom) až po nižšie stredné odborné vzdelávanie (praktická škola – stredná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím). 

Cieľová skupina zariadenia

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Naša škola sa venuje výchove, vzdelávaniu a duchovnému sprevádzaniu týchto skupín detí a žiakov:
– deti a žiaci s ľahkým, stredným, ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím,
– deti a žiaci s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím,
– deti a žiaci s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia.

Naše aktivity

Zaznamenali sme, že všetky tieto terapie sú u našich žiakov veľmi obľúbené a tiež prospešné:

Pri týchto aktivitách sa snažíme pomôcť deťom, keď v spracovaní podnetov ktoré prichádzajú zvonku vznikla chyba a dieťa má ťažkosti v sociálnom správaní. Nejde o poškodenie mozgu; mozog dieťaťa však funguje iným spôsobom. A ten sa snažíme u detí s poruchami autistického spektra stimulovať rôznymi podnetmi. Aktivitu sme začali na našej škole realizovať od začiatku školského roka 2022/2023 za pomoci školiteľky, terapeutky z organizácie TiJa a našej školskej zdravotnej sestry. Tieto aktivity sa uskutočňujú v bezpečnom prostredí, v ktorom majú naše deti dostatok príležitostí na vlastnú činnosť a hru. Úspechom je, keď dieťa reaguje, je aktívne a jeho záujem o okolie sa zvýši.

Pri Canisterapii využívame pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Kladieme dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide skôr o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Túto terapiu v našej škole realizuje kvalifikovaná fyzioterapeutka.

Ide o liečebno-výchovnú metódu vysoko komunikatívneho charakteru. Podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka.
Cieľom muzikoterapie pod vedením muzikoterapeuta je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácie, sebavyjadrovania.
Vyvoláva pozitívne zmeny vo všetkých rozmeroch organizmu. Má podobu cvičení a hier s rozličným zameraním.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková

Adresa: 

Gaštanová 11
052 01
Spišská Nová Ves

Telefón: 

053 44 14 301