Humanitárne

Humanitárna pomoc

+ HUMANITÁRNE

V roku 2011 – 2012 sme sa zapojili do rozdávania potravinovej pomoci v našej Spišskej pomocou budeme pokračovať aj v tomto a aj v nasledujúcich rokoch.

Kontakt:
Milan Rišš
Koordinátor humanitárnej pomoci
Koceľova 2A, Spišská Nová Ves
Mob.: 0911 248 665
e-mail: milan.riss@caritas.sk

Odber ošatenia v SNV:
každý pracovný deň 10:00 – 13:00

Medzi základné poslania Spišskej katolíckej charite patrí aj humanitárna pomoc. Pomáhame ľuďom, ktorí sa z rôznych príčin dostali do ťažkých životných situácii. Najčastejšie formy poskytovanej pomoci núdznym prostredníctvom SpKCH:

  1. Pomoc pri povodniach a záplavách – zapožičanie odvlhčovacích a vysúšacích hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, náradia…;
  2. Zber a výdaj ošatenia jednak na našom „šatníku“ na Koceľovej 2A v Sp.Novej Vsi, ale aj na ktorejkoľvek organizačnej zložke charity po dohode s jej zamestnancom;
  3. Darovanie potravín pre sociálne slabšie rodiny;
  4. Výdaj zahustených teplých polievok v zimných mesiacoch pre ľudí bez prístrešia;
  5. Medzinárodná humanitárny pomoc podľa aktuálnych potrieb.

Pomoc bezdomovcom
Existencia bez domova je iba vzácne voľbou, oveľa častejšie je výsledkom postupného sociálneho prepadu a následnej rezignácie na lepšiu budúcnosť. Tento proces nastáva z rozličných dôvodov, no najčastejšie pre zlyhanie medziľudských vzťahov, nezamestnanosť, zhoršený zdravotný stav, rôzne závislosti, stratu domova a ďalšie prírodné alebo sociálne udalosti. Charita sa takto postihnutým ľuďom snaží pomáhať stabilizovať situáciu poskytovaním hygieny, potravín a stravy, odevov a nocľahu. Ľuďom bez domova je poskytovaná aj sociálna rehabilitácia, ktorá ľuďom znevýhodneným na trhu práce a ohrozeným sociálnym vylúčením pomáha rozvíjať rôzne schopnosti potrebné pre získanie zamestnania a začlenenie sa do spoločnosti.