Aktuality

Čo máme nové?

Pomôžme spolu škole počas jesennej charitnej zbierky

pridal: SpKCH | dátum: 26. novembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Milí veriaci,

blíži sa nový cirkevný rok, s ním i advent a človek často hodnotí, čo vykonal a pýta sa sám seba na zmysel svojho života, smerovanie a napĺňanie evanjelia v praxi.

Spišská katolícka charita vám ponúka priestor na pomáhanie chudobným priamo vo vašich farnostiach. Charita sa chce zapojiť do programu potravinovej pomoci a rozdávania hygienických balíčkov. Diecézna charita však nie je schopná prísť do každej obce či farnosti, darovať čas, darovať potraviny a hygienické balíčky či inú pomoc každému, kto je chudobný. Na to potrebujeme aj vašu pomoc.

Ďakujeme všetkým farnostiam, kde existujú farské charity, pretože tam takáto pomoc funguje najmä cez ne. Ostatné farnosti pozývame k vytvoreniu farských charít a k zapojeniu sa do pomoci núdznym v ich prirodzenom prostredí.

V prípade záujmu kontaktujte Milana Rišša, tel. kontakt 0911 248 665, zodpovedného za potravinovú pomoc a koordinátora farských charít.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým dobrodincom Spišskej katolíckej charity, zvlášť v mene núdznych, ktorým pomáhame. V roku 2015 ste nám počas jarnej zbierky na charitu darovali 90.329, €, z ktorých sme pre Spojenú školu sv. M. M. Kolbeho zaplatili:
• strechu vo výške 75.638,-€,
• betóny vo výške 6.850,-€ a
• tehly v hodnote 7.841,-€.


Aj Váš milodar darovaný na prvú adventnú nedeľu 2015 je určený na rekonštrukciu tejto školy – na vytvorenie priestorov materskej školy a výdajne stravy. Prípadných záujemcov srdečne pozývame na návštevu.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať, vyprosujeme hojnosť Božích milostí a požehnané sviatky!