Aktuality

Čo máme nové?

Otvorenie Charitného vzdelávacieho centra v Dolnom Kubíne

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 30. mája 2022 | kategória: Aktuálne správy

V pondelok 30.5.2021 sme v Dolnom Kubíne slávnostne otvorili v poradí druhé Charitné vzdelávacie centrum, ktoré bude slúžiť aj ako centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Projekt vznikol vďaka spolupráci Slovenskej katolíckej charity, Spišskej katolíckej charity, sieti predajní dm drogerie markt (projekt: Pre lepší svet spoločne) a mesta Dolný Kubín. Charity pokrývajú personálne obsadenie, mesto poskytne priestory na voľnočasové a kultúrne  aktivity  a spoločnosť dm drogerie markt sa podieľala na materiálnom vybavení Charitného centra pomoci. Centrum sa nachádza na ulici Nemocničná 1 (oranžová budova oproti Kauflandu).

Cieľom projektu je adaptácia, integrácia a sociálna inklúzia sociálne znevýhodnených občanov a v neposlednom rade utečencov.

V rámci pomoci bude klientom umožnená terapia, rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti i dospelých, tvorivé a voľnočasové aktivity.
Dospelým zároveň pracovníci centra budú pomáhať s hľadaním možností vlastného ubytovania ako aj so zapájaním do kultúrnych aktivít v komunite.
Pre spoločnosť má vznik takéhoto centra viacero prínosov. Centrum bude môcť pokračovať vo svojom fungovaní aj v prípade ukončenia vojnového konfliktu a návratu Ukrajincov domov. Sociálni pracovníci sa budú venovať utečencom ako aj domácim obyvateľom, fungovanie takéhoto centra predchádza vytváraniu rizikových skupín a sociálne vylúčených osôb, zároveň úspešná integrácia utečencov môže prispieť k rozvoju miestnej komunity a spoločnosti či k rozvoju solidarity a spolupatričnosti v spoločnosti.

 

Kľúčovým faktorom k  zlepšeniu sociálnej situácie ľudí v núdzi a dlhodobo nezamestnaných je získanie stabilného zamestnania a pravidelného príjmu. Fungovanie takéhoto centra im môže  pomôcť pri postupnom uplatnení sa na trhu práce. V rámci práce s klientom bude prvým krokom zisťovanie jeho schopností a pomenovanie silných a slabých stránok, neskôr hľadanie dobrovoľníckej stáže, aby klient nadobudol pracovné návyky, a zároveň bude mať príležitosť začleniť sa do komunity. Následne, po pozitívnom vyhodnotení týchto krokov mu bude sociálny pracovník nápomocný pri hľadaní práce a príprave na pracovný pohovor. Nájdením práce sa aktívna účasť klienta na projekte končí, ďalej však bude podporovaný sociálnymi pracovníkmi centra.

 

Ukrajinským utečencom a ich deťom budú v centre umožnené tvorivé aktivty a dielne, materiál na arteterapiu, či jazykové kurzy. Okrem toho im bude v prípade potreby umožnená terapeutická pomoc či už individuálna alebo skupinová.