Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

O škole

Úmysel zriadiť vo Svite cirkevnú materskú školu sa datuje zhruba do roku 2012, kedy sa Katolícke biblické dielo na Slovensku, sídliace v severnom trakte farského úradu presťahovalo do Ružomberka. Uvoľnené priestory sa stali ideálnym miestom
pre realizáciu tejto myšlienky.

Prvé kroky plánovania sa stali konkrétnymi v spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svit so Spišskou katolíckou charitou v roku Božieho milosrdenstva 2015. Farnosť Svit dala objekt bývalého KBD Spišskej katolíckej charite do dlhodobého nájmu. Dôležitou skutočnosťou pri realizácii myšlienky zriadiť MŠ bol aj výber osobitnej patrónky MŠ, ktorou je sv. Gianna Berettova Mollova. MŠ nesie aj jej meno v názve.

Cieľová skupina zariadenia

Súčasťou nášho spoločenstva sú stále deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú začlenené v triede ako integrované, pričom pracujú s podporou pedagogického asistenta.

Našim cieľom je spolu s rodičmi vychovávať z detí dobrých, charakterných,
vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí,
dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z
podmienok, úloh a poslania katolíckej školy. Preto v každej z dvoch tried MŠ sa bude
realizovať v rozsahu jedenkrát týždenne ako cielená vzdelávacia aktivita aj
rímskokatolícke náboženstvo.

Naše aktivity

Sme súčasťou mesta Svit, preto sa zapájame do mnohých aktivít, napríklad:

Pravidelne sa stretávame na svätých omšiach, s deťmi prežívame jednotlivé obdobia liturgického roka prostredníctvom interaktívnych činností (modlitba sv. ruženca, trojkráľové posvätenie materskej školy, deviatnik za počaté deti…).  Nezabúdame ani na každodenné krátke modlitby, katechézy.

V rámci krúžkovej činnosti realizujeme vyúčbu anglického jazyka.

Deti vedieme v duchu hesla: „Daruj a budeš obdarovaný“. Tvoríme a vyrábame rôzne drobnosti pre našich najbližších, ktorými ich obdarúvame.

Spolupracujeme s mestskou knižnicou vo Svite, kde deti každý mesiac sprevádza sova Adam, ktorá ich poveruje rôznymi úlohami a prostredníctvom nich tak deti rozvíjajú predčitateľské zručnosti.

Zúčastňujeme sa napríklad na olympiáde materských škôl v meste Svit, na vedeckom trhu v jednej zo základných škôl mesta. Prijali sme pozvanie na Deň otvorených dverí a viacerých výročí založenia základných škôl v tomto meste.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Monika Pirožeková

Adresa: 

Nábrežie Jána Pavla II. 697/4 059 21
Svit

Telefón: 

+421 901 721 025