Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári.

Riaditeľ: Mgr. Oľga Potočková
Adresa: Kláštorná 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik
Telefón: 052/779 85 37, 0910 852 464
E-mail: olga.potockova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 10

Zariadenie pre seniorov v Dome Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku, s kapacitou 35 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej ponúka prijímateľom sociálnej služby ubytovanie v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách so spoločným hygienickým zázemím. Prijímatelia si majú možnosť zariadiť obytné miestnosti vlastným nábytkom a osobnými predmetmi tak, aby sa cítili ako doma. Vo veľkej záhrade je priestor pre oddych a relax na čerstvom vzduchu. Súčasťou Domu Charitas je kaplnka, v ktorej je každý deň svätá omša.  Racionálnu a diabetickú stravu vyrábame vo vlastnom zariadení spoločného stravovania.

Prijímateľom sociálnych služieb v zariadení pre seniorov sa

a) poskytujú

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti: osobné vybavenie

b ) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c ) zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť a záujmovú činnosť

Zariadenie pre seniorov bolo ku dňu 30.6.2023 zrušené.

Denný stacionár v Dome Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku, s kapacitou 10 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa

V dennom stacionári sa prijímateľom sociálnej služby poskytujú sociálne, odborné služby a záujmové činnosti. Klienti môžu, podľa vlastných schopností a potrieb sledovať aj televíziu, počúvať rozhlas, čítať dennú tlač. V rámci organizovaných aktivít ergoterapie vyrábajú rôzne tematické ozdobné a darčekové predmety. Samozrejmosťou je zabezpečenie duchovnej starostlivosti.

Prijímateľom sociálnych služieb v dennom stacionári sa

a) poskytujú

odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti: stravovanie

b ) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť

Denný stacionár je ku dňu 31.8.2023 zrušený.

Vďaka projektu “Dôstojná staroba” aktuálne prebieha rekonštrukcia kúpeľní a toaliet v našom zariadení.