Dom Charitas Matky Terezy

O nás

Nachádzame sa v útulnom prostredí obce Matejovce n. Hornádom. V roku 2022 vyrástla vedľa kostolíka moderná budova zriadená na účely Zariadenia pre seniorov. Názov tohto zariadenia je Dom Charitas Matky Terezy, v ktorom poskytujeme sociálne služby. Staráme sa o ľudí v dôchodkovom veku, o ktorých sa rodinní príslušníci nemôžu alebo nedokážu postarať.  Poskytujeme im sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pomáhame s obslužnými činnosťami, zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivosť a záujmovú činnosť.

O našom zariadení

Zariadenie pre seniorov sa nachádza v modernej štvorpodlažnej novostavbe. Na prízemí sú priestory výdajne jedál, jedálne, práčovne i administratívne, technické a skladové priestory.

Prvé a druhé poschodie tvoria štandardne vybavené jedno a dvojlôžkové izby prijímateľov sociálnych služieb s vlastným hygienickým zázemím, s TV a s prístupom na internet.

Súčasťou obytnej časti domu je veľkorysá spoločenská miestnosť a priestory pre terapeutické činnosti prijímateľov.

Kapacita

Zariadenie má maximálnu kapacitu 39 prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Naši zamestnanci zabezpečujú pre prijímateľov sociálnej služby aktivizačný program. To znamená, že sa starajú o nácvik každodenných činností s cieľom posilniť schopnosť prijímateľov postarať sa o seba samých a zlepšiť ich schopnosť komunikovať. Taktiež sa venujeme činnostnej terapii a organizujeme rôzne pohybové aktivity.

Ošetrovateľská starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečovaná sestrou a zdravotnou asistentkou v spolupráci s ADOS, obvodným lekárom a s inými odborníkmi.

V Dome Charitas poskytuje stravovanie prostredníctvom našej výdajne stravy zatiaľ len pre prijímateľov sociálnej služby.

O duchovné potreby obyvateľov i zamestnancov Domu Charitas dbáme svätými omšami v miestnom kostolíku a tiež aj spoločnými modlitbami v zariadení.

Detaily

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona 448/2008 Z. z. sa

(a) poskytujú

odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:
– osobné vybavenie

(b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

(c) zabezpečuje
– ošetrovateľskú starostlivosť
– záujmová činnosť

Zaujímavosti

Nezanedbateľnou hodnotou tohto pobytového zariadenia je strešná terasa s bezbariérovým prístupom a s prvkami zelenej strechy, ktorá celoročne poslúži ako miesto oddychu a relaxácie pre prijímateľov sociálnej služby.

Dom Charitas Matky Terezy sa nachádza v tesnej blízkosti miestneho kostola, ktorý je bezbariérovo prepojený s budovou a uľahčí tak prijímateľom bezproblémovo realizovať svoje spirituálne potreby.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Oľga Potočková

Adresa: 

Matejovce nad Hornádom 167, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Telefón: 

0910 852 464
0909 250 967

Sociálna pracovníčka

+ 421 910 842 845

Zdravotný úsek

+421 910 842 975

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 17

DOKUMENTY

KRÍZOVÝ PLÁN

Ďakujeme podporu: