Ambulantné služby

Denné stacionáre (DS) a nocľahárne

Poslaním denného stacionára je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám s ťažkým zdravotným, snaha o dosiahnutie najvyššieho možného rozvoja ich osobnosti, vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre zamedzenie osamelosti.

Denný stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečuje pracovnú terapiu, aktivizačné programy, dohľad nad užívaním liekov, atď.

Zoznam zariadení

Špecializované poradenstvo

Poskytuje špecializované sociálne poradenstvo verejnosti, určené predovšetkým rodinám a jednotlivcov v nepriaznivej sociálnej situácií.

Zoznam zariadení

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

Poradenstvo je predovšetkým informačná pomoc a pomoc pri rozhodovaní, ako aj formulovaní opatrení do budúcnosti. Je cielené a kontrolované, namierené na odstránenie bezradnosti, problémov a konfliktov. Zameriava sa na ľudí, ktorí sú ešte schopní zvládnuť svoju životnú situáciu samostatne a dokážu prevziať zodpovednosť za svoje konanie. A aj táto činnosť patrí medzi dôležité úlohy charity.

Spoločne sa snažíme hľadať vôľu a silu na prekonanie nepriaznivej aktuálnej sociálnej situácie, alebo dlhodobejšieho procesu.

V Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji – okresoch Spišskej Novej Vsi, Levoči a ich okolí, poskytujeme ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, bez prístrešia a v hmotnej núdzi, osobám týraným a zneužívaným odborné služby. Prispievame k zlepšeniu, zmierneniu resp. ozdraveniu nepriaznivej sociálnej situácii klientov.

Poradenstvo ponúka komplex služieb, dáva informácie o právach a povinnostiach, ktoré pomáhajú k riešeniu životných situácií našich klientov.

Zoznam zariadení