20 rokov pôsobenia ADOS v Levoči

20 rokov pôsobenia ADOS v Levoči
29. augusta 2017 SpKCH
sr. Timea 20 rokov ados levoca

V meste Levoča Spišská katolícka charita poskytuje zdravotnícke služby  už od r.1997 prostredníctvom:Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – (ADOS CHARITAS) a  Mobilného hospicu Charitas (MH Charitas), ktoré sídlia na ul. Majstra Pavla 49. Sú zaradené do minimálnej siete  zdravotníckych zariadení  v SR.  Radia sa k ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v domácom prostredí klienta.

O činnosti sme sa porozprávali s terajšou riaditeľkou agentúry sr. M. Timeou Ontkocovou, SDR.

 

Čo je cieľom Vašej činnosti?

Pokiaľ ide o odbornú stránku, cieľom našej služby je kvalitne poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v ich domácom prostredí, medzi svojimi najbližšími. Keďže sme katolícke zariadenie, našim cieľom je dať ľuďom pocítiť trochu Božej lásky, to že si ich vážime, dať im pocítiť blízkosť v ich utrpení a ťažkostiach, bez rozdielu ich vyznania a názorov.

 

Aké služby poskytujete?

Naša ADOS a MH poskytujú domácu ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť v zmysle zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

  • Služby ADOS Charitas sú zamerané predovšetkým na ošetrovanie chronických rán, dekubitov, pooperačných rán, ošetrovanie stómií, aplikácia injekcií, infúzií a iné.
  • Mobilný Hospic Charitas poskytuje služby, ktoré sú zamerané na starostlivosť o zomierajúcich  pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Ide najmä o tlmenie bolesti, ošetrovanie rán, či psychická podpora pacienta a rodiny. Túto zdravotnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient poistený.
  • V agentúre je možnosť zapožičať si rôzne pomôcky napr. antidekubitné madrace, polohovacie postele, chodítka, WC kreslá, vozíky, oxygenerátor, odsávačky….

 

Aké je personálne zabezpečenie ADOS a MH CHARITAS

Sú to sestry s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo a špecializáciou v ošetrovateľskej starostlivosti v komunite. Okrem iného už skoro 19 rokov do tohto tímu v našom meste patria aj rehoľné sestry z Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa.(SDR)

V súčasnosti pracujeme tu v Levoči dve zdravotné  rehoľné sestry a jedna civilná zdravotná sestra. Súčasťou nášho tímu sú aj 3 zdravotné sestry zamestnané na čiastočný úväzok v Charitnom dome na Spišskej Kapitule a vo Vyšnom Slavkove.  Ekonomickú agendu vedie naša ekonómka.

3 20r ados levoca

S akými radosťami a ťažkosťami sa stretávate v teréne?

Našou veľkou radosťou je spokojnosť pacienta a rodiny, keď dôjde k vyhojeniu rán a zlepšeniu zdravotného stavu. Vďaka dobrej spolupráci s obvodnými lekármi, odborníkmi z  ambulancie chronických rán, kožnej ambulancie, onkologickej ambulancie a iných špecialistov, môžeme kvalitne a efektívne poskytovať ošetrovateľské služby pacientom nielen v Levoči, ale aj v okolitých dedinách. Máme aj viacero krásnych osobných skúseností, keď popri našej práci sa vytvárajú medzi nami navzájom a aj medzi pacientmi a ich príbuznými krásne vzájomné vzťahy a zážitky

Čo sa týka ťažkosti: naša práca je veľmi flexibilná, čo sa nie vždy stretáva s pochopením zo strany pacientov, keď neprídeme v určenom čase na dané miesto. Je to spojené s rôznymi okolnosťami, ktoré treba prednostne vyriešiť. Neraz sú to aj väčšie vzdialenosti, poveternostné podmienky, sťažená prístupová cesta, či iné nečakané okolnosti v teréne. Zažila som aj situáciu kedy som si kvôli tomu, aby som sa dostala k pacientovi, musela kúpiť gumené čižmy, či utekať pred niektorými domácimi zvieratami.

 

 Čo je potrebné zo strany pacienta a rodiny, aby mu bola poskytnutá starostlivosť Vašou agentúrou?

Je potrebné odporúčanie odborného alebo obvodného lekára, na základe ktorého sme poverení vykonávať jednotlivé odborné ošetrovateľské výkony. Následne sa s pacientom uzavrie zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, podľa platnej legislatívy a interných smerníc Spišskej katolíckej charity. Jednotlivé výkony sa uhrádzajú zdravotnou poisťovňou pacienta. V prípade nejasností a otázok nás môžu rodinní príslušníci alebo pacienti  kontaktovať osobne alebo telefonicky na t. č. 0904 501 421, 053 4511614,

 

Aký máte pracovný čas?

Pracujeme v jednozmennej prevádzke v čase od  8.00 do 16.30 hod. v pracovné dni. Ak je to nutné a potrebné zo strany pacientovho zdravotného stavu, službu vykonávame aj počas víkendov a sviatkov. Časový harmonogram starostlivosti záleží od zdravotného stavu pacienta a od dĺžky ordinovanej terapie. Zväčša 1-3 mesiace, u chronických ochorení častokrát aj dlhšie. Denne ošetríme priemerne 46 pacientov.

2. 20r ados levoca

Ako by ste zhodnotili činnosť za tých uplynulých 20 rokov?

Na základe štatistických údajov môžeme konštatovať, že táto služba sa postupne dostáva do povedomia občanov nášho mesta, ale aj obyvateľov v neďalekých obciach. Sú nám vďační za službu, ktorú robíme, pretože im pomáhame skvalitňovať ich život v období ich ochorenia priamo v domácom prostredí. Naša vďačnosť však patrí aj im za ich prejavenú dôveru a lásku, s ktorou sa vzájomne obohacujeme. Táto služba sa nedá merať iba ľudskými meradlami, vyžaduje si celého človeka a otvorené srdce.

 

Ako vnímate Vaše úlohy Vy osobne?

Keď môžem vyjadriť môj osobný názor, som veľmi rada, že práve v takejto službe tu pôsobili aj sestry z našej rehoľnej kongregácie. Táto rehoľa totiž bola založená ctihodnou matkou zakladateľkou Matkou Alfonzou Máriou, ktorá sama ako vážne chorá vedela čo to znamená byť pripútaná chorobou na lôžko. Cez túto osobnú skúsenosť nadobudla veľkú citlivosť voči chorým a ich potrebám. K tomu viedla potom aj svoje sestry, aby vykonávali skutky milosrdenstva a podporovali zvlášť chudobných a chorých podľa ich potrieb. Povzbudzovala sestry, aby ochotne navštevovali chorých v ich príbytkoch a pomáhali im. Vyjadrila to napríklad slovami: „Chorý človek si často krát nemôže pomôcť sám. Iste mu bude veľmi príjemné, ak sa súcitní ľudia priblížia k jeho lôžku, aby mu vliali útechu a odvahu. Nakoľko je to možné, nech sa osobnou účasťou a starostlivým ošetrovaním snažia zmierniť jeho utrpenie. Chorí tak veľmi potrebujú prejavy nášho súcitu a pomoci!“

Preto som aj ja osobne veľmi rada, ak môžeme a dokážeme konkrétne pomôcť chorým ľuďom a trpiacim v tomto meste a okolí našim odborným ošetrením, pomocou, prítomnosťou, dobrým slovom a svojou blízkosťou. Táto služba sa nedá robiť bez osobného daru lásky k chorým

 

Na záver by som chcela poďakovať farskému úradu v Levoči za poskytnuté priestory a všetkým, ktorí s nami spolupracujú a podporujú nás,  pretože bez vzájomnej spolupráce by naša služba nebola efektívna.

 

Ak vaši blížni a príbuzní potrebujú takúto pomoc, sme otvorení a radi poskytneme pomoc aj naďalej všade tam, kde je to potrebné.

 

ADOS Levoča